top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

Obnoví sa komunitné centrum v Podsadku

Updated: Jun 25, 2020


stránka MsÚ 3

Komunitné centrum (KC) v Podsadku prejde rekonštrukciou. Obnova by sa mala začať začiatkom apríla. Na opravu sa použije viac ako 300-tisíc eur.


K doterajšej budove pribudne prístavba. V nej by sa mala zriadiť dielňa pre výučbu základných remeselných zručností a školiaca miestnosť s kuchynským kútom pre praktické tréningy varenia.


Vytvorí sa aj stredisko osobnej hygieny so šatňami pre mužov a ženy. Budú tiež zahŕňať podmienky na pranie šatstva a bielizne s možnosťou žehlenia. Nebude chýbať koncertná sála s pódiom. Vďaka projektu by sa mala znížiť energetická náročnosť doterajšej budovy, pretože objekt sa celkovo zateplí a vymenia sa okná.


Bezbariérový prístup

„Vytvorí sa tiež vonkajší bezbariérový prístup a zhotoví sa zvislá zdvíhacia plošina. Prebehne kompletná výmeny elektroinštalačných rozvodov a tiež úprava bleskozvodov či vonkajšej dažďovej kanalizácie. Takisto sa urobí čiastočná úprava multifunkčného ihriska, ktoré je v bezprostrednej blízkosti budovy,“ povedala projektová referentka MsÚ Miriama Varcholová.


KC bude zabezpečovať sociálnu integráciu v oblasti pracovného poradenstva a riešenia krízových životných situácií. „V rámci toho bude komunitné centrum intenzívne spolupracovať s viacerými inštitúciami v meste ako úrad práce, miestne firmy, školské zariadenia, farský úrad a občianske združenia,“ uviedla M. Varcholová.


Ako dodala, „samospráva od realizácie projektu očakáva postupnú zmenu úrovne bývania príslušníkov marginalizovanej rómskej komunity, ktorej výsledkom bude ich integrácia medzi majoritnú populáciu prostredníctvom intenzívnej práce KC s rómskymi rodinami vo vzťahu k hospodáreniu s financiami a práce s mladými rodinami.“


Práce by mali byť ukončené do konca októbra tohto roka. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.


foto: MsÚ


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 11 (24. marec 2020) 


bottom of page