top of page
Willa Poprad - Vaša vysnívaná svadba
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Nový školský rok s novým elokovaným pracoviskom

Updated: Jun 29, 2020


02

Prvé zvonenie v školskom roku 2019/20 majú za sebou aj žiaci a študenti v Starej Ľubovni. Najviac pozornosti sa vždy sústreďuje na prváčikov a novinky školského roka. V Starej Ľubovni to je nepochybne koniec Špeciálnej základnej školy ako zložky Spojenej školy internátnej na Levočskej ulici pod taktovkou kraja, ktorá skončila svoju činnosť a nahradilo ju elokované pracovisko ZŠ v Podsadku.


Na poslednú chvíľu Hektické obdobie tak mali pred začiatkom školského roka hlavne v prímestskej časti Podsadek. Žiadosť o zmenu v sieti škôl, teda zaradenie elokovaného pracoviska ZŠ Podsadek do siete škôl a školských zariadení podalo mesto, ako zriaďovateľ ZŠ Podsadek, ešte v marci tohto roku. Zároveň požiadalo o udelenie výnimky termínu zaradenia od 1. septembra tohto roku. Aj keď sa zdá, že rozhodnutie ministerstva školstva o zaradení do siete škôl a školských zariadení bolo podpísané takpovediac v hodine dvanástej, teda 28. augusta, štandardne tento proces trvá viac ako rok. Faktom ale je, že to dostalo mesto a riaditeľstvo ZŠ Podsadek do časovej tiesne. „Priestory elokovaného pracoviska boli priebežne pripravované od marca, keďže bolo potrebné zabezpečiť niektoré úpravy priestorov tak, aby objekt zodpovedal hygienickým normám. Na tieto úpravy boli použité finančné prostriedky Okresného úradu, odboru školstva Prešov,“ informoval Aleš Solár, prednosta MsÚ v Starej Ľubovni. Elokované pracovisko bude navštevovať viac ako 100 žiakov. Tak z pôvodnej špeciálnej školy, ako i z Podsadku. Na zabezpečení dopravy sa stále ešte pracuje, presun z Podsadku na tzv. Rovinky má zabezpečiť samospráva. „Všetko bude nastavené tak, aby bola zabezpečená,“ dodal prednosta MsÚ.


Prváci: Vitajte! Napokon, nielen tieto deti si užili svoj deň, aj v centrálnej mestskej škole na Levočskej ulici sa tešili zo svojich nováčikov – 33 žiakov, ktorých rozdelili do dvoch tried. Celkovo sa aj kvôli svojej polohe spoliehajú na deti z okolitých obcí a majú najviac tzv. cezpoľných – rovných 100. „Je to tak, z 324 žiakov máme sto žiakov, ktorí prichádzajú z iných obcí. Náš obvod, ktorý prináleží našej škole, je takpovediac prestárly, máme minimum deti. Takže beriem to tak, že sme taká spádová škola pre školákov z obcí,“ priznal Peter Hōger, riaditeľ ZŠ na Levočskej ul., ktorú podobne ako iné ZŠ v meste čaká veľa výzviev .


V čase prázdnin i nové výzvy


Základné školy v meste po dvojmesačných prázdninách odzvonili na nový školský rok 2019/20. Počas prázdnin však v nich síce nebolo počuť najtypickejší zvuk – vravu detí, zato stavebný či údržbársky ruch určite áno. Viaceré ZŠ-ky v meste tento rok čakajú veľké výzvy, realizácia projektov i absolútne novinky. A všetky sa, samozrejme, musia popasovať so zmenami v školskom stravovaní. Pýtali sme sa ich riaditeľov na to, čím privítali školákov a aké výzvy ich čakajú.


Monika Maníková, riaditeľka ZŠ sv. Cyrila a Metoda:


– Po viac ako 40-tich rokoch máme novú podlahu v hlavnej chodbe školy. No a tiež sme vymaľovali dve oddelenia ŠKD, urobili nové podlahy a vymaľovali dve triedy. Tiež sme vymenili dvere v triedach, obnovili jazykovú učebňu cez projekt UNI kredit bank, doplnili počet klientov v počítačovej učebni cez ZERO klient na 18, zakúpili záhradný domček a pružinovú hojdačku cez projekt TESCO na školskom dvore MŠ, tiež malotraktor na kosenie areálu a vymaľovali a opravili omietky v školskej jedálni a dokúpili stoly a stoličky. Doplnili sme inventár k školskej kuchyni a od septembra čakáme 750 stravníkov.


Peter Hōger, riaditeľ ZŠ na Levočskej ul.:


– Počas letných prázdnin sme tradične vykonali bežnú údržbu interiéru školy. Namontovali sme sedem keramických tabúľ, takže sú už nimi vybavené všetky kmeňové triedy, čím výrazne znížime prašnosť v triedach. V učebniach prístavby sme vymenili umývadlá a dlaždicový obklad. Vykonali sa kabelážne i elektroinštalačné práce potrebné pre manipuláciu s interaktívnymi tabuľami a rozvodom internetu v škole. Výziev máme niekoľko. Bude sa realizovať projekt  v spolupráci so zriaďovateľom v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia. Pôjde o zmenu spôsobu vykurovania hlavnej budovy a budovy školskej jedálne za účelom zníženia primárnej energetickej náročnosti. Verím, že sa začne aj s projektom na vybavenie odborných učební fyziky, PC a dielní. Chceme aktívne spolupracovať so športovými klubmi ako podpornými organizáciami pre otvorenie športovej triedy od budúceho roku zameranej na florbal. Škola ako najstaršia v pôsobnosti mesta vyžaduje opravu fasády, odizolovanie budovy, výmenu elektrorozvodov. Najviac nás však trápi havarijný stav zatekajúcej strechy na hlavnej budove. 


Rastislav Vitkovský, riaditeľ ZŠ Za vodou:


– V jesennom období nás čaká dlhoočakávaná výmena okien a dverí. Získali sme projekt Zelená strecha a tiež nás čaká rekonštrukcia atletického oválu a sektoru pre skok do diaľky. Čo sa týka ďalších noviniek, rozšírilo sa parkovisko pred školou určené pre zamestnancov a obyvateľov sídliska a do školskej jedálne bol zakúpený nový konvektomat, multifunkčné zariadenie na prípravu stravy.  


Alžbeta Chamillová, riaditeľka ZŠ na Komenského ul.:


– Kladieme štandardne dôraz na výučbu profilujúcich predmetov, cudzích jazykov a odlišuje sa od iných škôl práve orientovaním na šport, čoho výsledkom je, že  v tomto školskom roku máme športové triedy už v štyroch ročníkoch. Oceňujeme výbornú spoluprácu so športovými klubmi. Tu by sme chceli zaviesť zopár noviniek, ktoré vytvoria priestor pre predstaviteľov klubov, aby sa aktívne podieľali na tvorbe profilu absolventa športovej triedy nielen po stránke fyzickej, ale aj psychickej, mentálnej, atď. Školský vzdelávací program sme nemenili, stavy pedagógov sme posilnili, školská jedáleň je technicky dovybavená, počet žiakov v škole sa zvýšil, priestory sú po bežnej údržbe estetické a vynovené, učebne vybavené najmodernejšou technikou… tak už si želáme len veľa tvorivých síl do práce a radosť z toho, čo robíme.     

03

Dve stovky prvákov


Ako každoročne na začiatku septembra sa najviac pozorností sústredí väčšinou na absolútnych školských nováčikov. A tých je v Starej Ľubovne tradične okolo dvoch stovák. A to platí aj pre tento rok. Celkovo počty žiakov v základných školách v meste smerujú hore.


V školskom roku 2019/2020 by malo základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stará Ľubovňa navštevovať 1 451 žiakov v 69 triedach, čo je o 28 žiakov a 1 triedu viac ako v minulom školskom roku. Do 1. ročníka mestských základných škôl nastúpilo 190 prvákov. Plus 44 do cirkevného školstva. V najväčšej sídliskovej škole v ŽS na Komenského ulici privítali 80 prvákov, ktorých rozdelili do štyroch tried. V ZŠ na Levočskej ul. majú 33 prvákov v dvoch triedach, v ZŠ Za vodou očakávali na prvé zvonenie 26 prvákov, ktorých budú vzdelávať v dvoch triedach, z toho jednej špecializovanej, ktorá je určená pre žiakov s kompenzačným a rozvojovým programom. Čo je absolútnou novinkou. V ZŠ v Podsadku otvorili namiesto dvoch tri triedy prvákov pre 51 detí. V jedinej cirkevnej škole v meste v ZŠ sv. Cyrila a Metoda otvorili dve triedy s počtom 22 žiakov na triedu, tešiť sa môžu zo 44 školákov. Tieto čísla sa môžu ešte mierne zmeniť, veľké zmeny sa však neočakávajú. Počet pedagogických zamestnancov v mestských ZŠ by mal byť oproti minulému roku vyšší o šesť zamestnancov z dôvodu zrušenia Špeciálnej základnej školy ako organizačnej jednotky Spojenej školy internátnej v Starej Ľubovni. Teda ráta sa so 112 učiteľmi. Počet nepedagogických pracovníkov v ZŠ so zriaďovateľskou pôsobnosťou mesta sa oproti školskému roku 2018/ 2019

zvýši o 5 zamestnancov, teda na 53.


Články boli uverejnené v Ľubovnianskych novinách č. 32 (3. september)


Comments


bottom of page