top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Nové opatrenia v súvislosti s koronavírusom v PSK

Updated: Jun 25, 2020


koronavirus

Prešovská krajská samospráva prijíma od 9. marca po zasadnutí krízového štábu nové preventívne opatrenia, ktoré majú znížiť riziko šírenia koronavírusu.


Opatrenia PSK sa týkajú župných stredných škôl, kde sa od dnešného dňa (9. marca) nariaďuje povinná dvojtýždňová karanténa všetkým zamestnancom a žiakom, ktorí sa v posledných dňoch zdržiavali v krajinách najviac zasiahnutých koronavírusom, osobitne v Taliansku. V prímestskej autobusovej doprave PSK dnešným dňom nariaďuje vykonávanie dôslednej dezinfekcie. Osobitné nariadenia platia aj v zariadeniach sociálnych služieb a kultúrnych inštitúciách v pôsobnosti župy.


Už v minulom týždni Prešovský samosprávny kraj (PSK) rozposlal do inštitúcií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti usmernenia k šíreniu a prevencii koronavírusu. Pokyny dostali v Prešovskom kraji školy, zariadenia sociálnych služieb i kultúrne inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, dopravcovia prímestskej autobusovej dopravy v PSK, aj všetky ústavné zdravotnícke zariadenia. Počnúc dnešným dňom (9. marca) krajská samospráva sprísňuje najmä opatrenia na stredných župných školách.

Prešovský samosprávny kraj prijíma sériu bezpečnostných preventívnych opatrení, ktoré by mali znížiť riziko prenosu koronavírusu. Zavádzame povinnú dvojtýždňovú karanténu pre žiakov a zamestnancov našich župných škôl, ktorí prišli  po prázdninách z dovolenky v rizikových alebo vírusom zasiahnutých oblastí, osobitne v Taliansku. K tomuto ráznemu kroku sme dospeli v spolupráci s riaditeľmi našich stredných škôl, aby sme v predstihu a v čo najvyššej možnej miere chránili zdravie a eliminovali možné riziká v súvislosti so šírením tejto nákazy. Nariadenie je platné od pondelka 9. marca do odvolania,“ vyhlásil po zasadnutí krízového štábu 9. marca predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.


Každý žiak alebo zamestnanec, ktorí v predchádzajúcich dvoch týždňoch navštívili Taliansko, sú povinní s okamžitou platnosťou opustiť školu, odobrať sa domov a zotrvať doma v 14-dňovej karanténe a v tej sledovať svoj zdravotný stav. V prípade príznakov, ako sú horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť hrdla, hlavy či únava, vyzýva občanov, aby telefonicky kontaktovali svojho lekára alebo lekársku pohotovostnú službu.


Nariadenie sa vzťahuje na všetky stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Mzdové a iné náležitosti zamestnancov sa budú riešiť.


Riaditelia škôl, ktorí majú internát a školský internát v Poprade, majú povinnosť prešovskú župu obratom informovať, či majú ubytovaných cudzincov, ktorí sú z krajiny, kde je už vo väčšom počte rozšírení koronavírus, osobitne z Talianska.


Školám sa tiež až do odvolania zakazuje organizovanie akýchkoľvek výletov, exkurzií, aktivít Erasmus+ a iných podujatí v zahraničí.


Všetky tieto opatrenia sa netýkajú základných škôl. Tie nie sú v pôsobnosti kraja a o opatreniach na ZŠ rozhodujú mestá a obce, ktoré ich zriaďujú.


Osobitný režim bude platiť aj pre kultúrne inštitúcie Prešovského samosprávneho kraja. Od zajtra, t. j. 10. marca 2020 pre verejnosť kraj zatvára všetky svoje kultúrne zariadenia až do odvolania.


Čo sa týka oblasti zdravotníctva, v piatok 6. marca vydal Úrad verejného zdravotníctva zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach a požiadal poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby dôsledne dodržiavali hygienicko-epidemiologický režim na všetkých oddeleniach a prísnu bariérovú ošetrovateľskú techniku u pacientov podozrivých z ochorenia COVID-19 a naďalej v prípade potvrdenia tohto ochorenia. Zákaz návštev platí aj v zariadeniach sociálnych služieb. Príslušné zariadenia boli o rozhodnutí hlavného hygienika SR informovaní a boli im poskytnuté ďalšie potrebné usmernenia.


Prešovská župa prijíma nové preventívne opatrenia na zníženie rizika šírenia koronavírusu aj v prímestskej autobusovej doprave.


„PSK prostredníctvom zmluvných prepravcov prevádzkuje regionálne prímestské spoje po celom kraji aj s presahom do ďalších krajov. Od pondelka 9. marca sme nariadili vykonávať dôslednú dezinfekciu autobusov. Prepravcom odporúčame v čo najkratšej dobe zabezpečiť vodičom primerané ochranné prostriedky tak, aby boli chránení pred nakazením vírusom,“ vysvetľuje Milan Majerský. Opatrenia sa týkajú všetkých župných dopravcov SAD Prešov, SAD Humenné, SAD Poprad a Bus Karpaty. Dezinfekcia  autobusov sa zabezpečí v čase prestoja vozidiel a zákrok nenaruší bežnú prevádzku dopravcu. Prijaté opatrenia, majú ochrániť cestujúcich i zamestnancov.


Opatrenia proti šíreniu koronavírusu zavádza župa aj priamo na Úrade PSK. Úrad PSK odporúča občanom obmedzenie osobného kontaktu so zamestnancami úradu na nevyhnutnú mieru. „Úrad si naďalej plní svoje zákonné povinnosti, no v komunikácii s občanmi odporúčame využívať elektronickú komunikáciu – službu e-podanie, e-mail, telefón.  Stále je možné podávanie dokumentov cez podateľňu, ale aj tam budú vykonané preventívne opatrenia na zabránenie šírenia vírusu,“ informoval M. Majerský.


Ako ďalej dodal, Úrad PSK zároveň od 9. marca ruší všetky prijatia zahraničných delegácií a hostí v organizáciách vo svojej pôsobnosti a cesty svojich zamestnancov do zahraničia. Pre krajskú samosprávu je v momentálnej situácii prevencia a dostatočné informovanie to najdôležitejšie.


„V Prešovskom kraji zatiaľ nebol potvrdený žiaden prípad infekcie koronavírusom, hoci už boli realizované viaceré testy v rôznych častiach kraja. Aktuálne sledujeme pokyny Ministerstva zdravotníctva SR a hlavného hygienika, podľa ktorých budeme postupovať,“ zdôraznil predseda PSK Milan Majerský.


Krajská samospráva odporúča všetkým občanom zvážiť akékoľvek zahraničné pracovné cesty a najmä dodržiavanie zásad osobnej hygieny, používanie dezinfekčných prostriedkov a zakrývanie si nosa a úst pri kýchaní a kašľaní papierovou vreckovkou. Taktiež upozorňuje ľudí, aby sa nedotýkali neumytými rukami tváre.


PSK taktiež odporučila všetkým  zariadeniam vo svojej pôsobnosti zabezpečovať dôkladnú dezinfekciu pri upratovaní, hlavne kľučiek, zábradlí, tlačidiel vo výťahu a podobne.


V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochorením koronavírus sa môžu občania obrátiť na nepretržitú 24-hodinovú linku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove: 0911 908 823 alebo emailom: novykoronavirus@uvzsr.sk.


Všetky aktuálne informácie o koronavíruse sú zverejnené aj na našej novej stránke www.vucpo.sk/koronavirus alebo www.po-kraj.sk/koronavirus.


Ivana Ondriová samostatná referentka Oddelenia komunikácie a propagácie PSK


bottom of page