top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Nová škôlka v Podsadku narazila na vysoké spolufinancovanie

Updated: Jul 13, 2020


mspod00

Približne takto (na vizualizácii) mala vyzerať nová materská škola (MŠ) v Starej Ľubovni, v prímestskej časti Podsadek. Išlo by o novú výstavbu, budova ráta s tromi podlažiami a poňať by mala sto detí vo veku 3 – 6 rokov. Poslanci na ostatnom zasadnutí aj schválili túto víziu i spolufinancovanie, po niekoľkých dňoch sa však ukázalo, že z pokladnice Mesta by muselo ísť oveľa viac, ako sa pôvodne plánovalo.


Dlhodobé plány i potreba Radnica o potrebe škôlky v tejto prímestskej časti hovorí už dlhodobo a keďže v januári t.r. vyšli výzvy na predkladanie projektov zameraných na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, chcela sa uchádzať o nenávratný finančný príspevok. V novej škôlke mali byť štyri skupiny po 25 detí. „Je tu trochu riziko naplnenia, ale podľa štatistických údajov sa v Podsadku narodí okolo 40 detí ročne, takže je tu predpoklad, že by sa mohla naplniť,“ pripomenul ešte na zasadnutí MsZ v júni primátor Ľuboš Tomko. Nie je nijakým tajomstvom, že ide prevažne o deti z rodín zo zlých sociálnych pomerov, kde rodičia nedávajú deti do predškolských zariadení v meste. Poslanci tak žiadosť i spolufinancovanie podporili, zavážili tu fakty, že tieto deti naozaj potrebujú predškolskú výchovu. Ministerstvo vnútra tu celkovo vyčlenilo až 35 miliónov eur a Stará Ľubovňa mohla získať podporu maximálne do výšky 1 mil. eur. 85 % by išlo cez Európsky fond regionálneho rozvoja, 10 % zo štátneho rozpočtu a Mesto by muselo vybrať z pokladnice 5 % v rámci spolufinancovania. Až potiaľ sa vízia javila vcelku prijateľne a radnica tu mala aj prísľub spolufinancovania od občianskeho združenia ETP Slovensko, to malo prispieť na výstavbu okolo 150 tisíc eur.


Po zastupiteľstve sa veľa zmenilo Vzhľadom k tomu, že  Mesto nedisponovalo projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie, ešte 21. júna nebola známa výška plánovanej investície, a teda, keď bol po viacerých pracovných rokovaniach doručený rozpočet stavby, vysvitlo, že celkové rozpočtové náklady stavby predstavujú až takmer 1,5 mil. eur a výška nenávratného finančného príspevku (NFP) by tu tvorila 670 tisíc eur. Aj s možným príspevkom ETP na výstavbu (150 tisíc €) by Mesto muselo dofinancovať takmer 680 tisíc eur. „Vyššie rozpočtové náklady stavby sú zapríčinené viacpodlažnosťou budovy a problematickým zakladaním stavby. Z môjho pohľadu je výška spolufinancovania Mesta neúnosná, preto som sa rozhodol nepodať v predmetnej výzve žiadosť o NFP,“ informoval už primátor Ľuboš Tomko uplynulý piatok. Čo teda bude ďalej so škôlkou v Podsadku, sa nevie, jej potrebu zdôvodňujú nielen poslanci už dlhodobo. „Keď prídu tieto deti do školy, nemajú často základné hygienické návyky a neovládajú spisovný jazyk, čo je veľký problém. Riešime to sčasti nultými ročníkmi,“ pripomenula aj  poslankyňa Marta Benková. Nateraz je ale prioritná otázka financií, takže sa uvidí, či sa nenájdu iné výzvy, prípadne iné, lacnejšie možnosti.

mspod01

V novej MŠ mali byť dve podlažia nadzemné a jedno čiastočne podzemné. V nadzemných sa plánovalo s priestormi pre deti, učiteľov, prevádzkovými vrátane miesta pre výdaj stravy s malým kuchynským výťahom do 100 kg, výdajňou stravy a umyvárňou riadu. V úrovni pod zemou sa plánovali vybudovať priestory pre prevádzku kuchyne, práčovne, sušiarne vrátane priestorov pre technické vybavenie. S MŠ sa rátalo v lokalite vedľa budovy CO skladu v Podsadku na mestských pozemkoch. 


Článok bol publikovaný v ĽN č. 27 (11. júl 2017)


bottom of page