top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Moje dieťa má poruchu učenia. Čo (ne)robiť?

Detí, ktorým sú diagnostikované tzv. vývinové poruchy učenia, neustále pribúda. Odborníci sa zhodujú v tom, že prvé signály o tom, že dieťa bude mať ťažkosti s písaním, čítaním či počítaním, sa môžu objaviť už v materskej škole. A hoci fyzicky to deti nepoznačí, na ich sebavedomí a psychickom vývine to môže, ale nemusí zanechať výrazné stopy.


V roku 2020 bol podľa údajov Ministerstva školstva počet žiakov s vývinovými poruchami učenia, ktorí sú vzdelávaní v slovenských základných školách formou individuálneho začlenenia (integrácie) takmer 22 350. Štatistiky naznačujú, že tento trend je stúpajúci. Vplyv na to má dedičnosť, poruchy či ochorenia počas prenatálneho vývoja, nevhodná životospráva matky počas tehotenstva ap. Mnohé deti majú ťažkosti s jemnou motorikou, čítaním, porozumením čítaného textu. Vedcov pri vzniku týchto porúch zaujíma aj vplyv málo podnetného či stresujúceho prostredia na dieťa, no žiadna relevantná štúdia to zatiaľ jednoznačne nepotvrdila.


Čo sú to poruchy učenia?

Pre vývinové poruchy učenia je typická neschopnosť alebo znížená schopnosť správne sa naučiť čítať, písať, počítať, ovládať gramatiku ap. Deti, u ktorých sa zistia, pritom môžu byť nadpriemerne inteligentné, nemusia mať žiadne neurologické či logopedické problémy. Naopak, v iných oblastiach môžu mať nadpriemerné výsledky, napr. môžu mať výtvarný či hudobný talent ap.


Čo môže spraviť rodič?

Oproti minulosti pribúda rodičov, ktorí u svojho dieťaťa žiadajú integráciu a pomoc asistentov. Predtým než sa tak stane, ak majú u svojho dieťaťa podozrenie na poruchu učenia, môžu sa obrátiť na centrum včasnej intervencie v blízkosti svojho bydliska. Dieťa bude odborníkmi zdiagnostikované a v rámci testov sa zistí, či a akou poruchou učenia (alebo ich kombináciou) trpí. Ak áno, rodičia sú oboznámení s tým, ako ďalej postupovať v rámci vyučovacieho procesu, na aké úľavy má dieťa nárok, ako s ním pracovať doma, ako by k nemu mali pristupovať učitelia ap. Isté je, že správnym prístupom a aktívnou spoluprácou rodiny a odborníkov sa mnohé prejavy týchto porúch dajú mierniť a v budúcnosti nemusia výrazne ovplyvniť život detí.


Pozor na šikanovanie

Pocity stresu, menejcennosti, poníženia – tým všetkým môžu deti s označením „dys“ trpieť. Ak si rodičia všimnú, že sa dieťa začína uzatvárať do seba, jeho prospech i správanie sa zhoršuje, je dôležité nečakať a konať. V takýchto prípadoch sú čas a vhodná reakcia rodičov i učiteľov kľúčové. Tiež sa môže stať, že budú kvôli tomu šikanované zo strany spolužiakov. Vtedy je vhodné okamžite zakročiť a nenechať dieťa v tomto probléme samo.

Deťom s poruchami učenia je dôležité vštepovať, že za svoju poruchu nenesú zodpovednosť. Potrebujú sa s ňou naučiť žiť a vo väčšine prípadov platí, že pri správnom výbere povolania, ich vôbec nemusia obmedzovať ani v ich živote neskôr.

Viete, že poruchy učenia neobišli ani známe osobnosti histórie?

Sú to napr. Winston Churchill, Thomas Edison, Wolfgang Amadeus Mozart, Leonardo da Vinci, Walt Disney, Hans Christian Andersen, Pablo Piccaso, Bili Gates, Tom Cruise, Whoopi Goldberg, John Fitzgerald Kennedy a mnohí ďalší.


Poruchy učenia sa môžu vyskytnúť jednotlivo alebo sa môžu kombinovať. Sú označované spoločnou predponou dys-, ktorá naznačuje ťažkosť, narušenú funkciu. 

Poznáme:
dyslexia – porucha čítania
dysgrafia – porucha písania
dysortografia – porucha gramatiky a pravopisu
dyskalkúlia – porucha ovládania matematických úkonov
dysmúzia – porucha hudobných schopností
dyspinxia – porucha výtvarných schopností
dyspraxia – porucha vykonávania manuálne zložitejších činností (napr. 
            bicyklovanie, viazanie šnúrok ap.)

Dagmar Baluchová, il. foto: pixabay.com

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 42 (9. november 2022)Comments


bottom of page