top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Miluje jazyky a poľovníctvo. ROZHOVOR s novou riaditeľkou centra Veronikou Pacoltovou

Centrum voľného času (v minulosti Okresný dom pionierov) v Starej Ľubovni má od svojho vzniku štvrtého vedúceho. Aktuálne je novou riaditeľkou Veronika Pacoltová.


Centrum s 11 zamestnancami, troma dobrovoľníčkami v projekte Európskeho zboru solidarity pre medzinárodné dobrovoľníctvo a ôsmimi externými vedúcimi záujmových útvarov, čaká zmena v podobe modernizácie. Viac, vrátane ďalších informácií prinášame v rozhovore s novou riaditeľkou.


Staroľubovňania vás stretávali na rôznych akciách, keďže ste pracovali v CVČ. Kedy ste sa rozhodli pre túto prácu?

- Po ukončení práce učiteľky v ZŠ Podsadek viedla moja cesta do Starej Ľubovne. Som jazykový obojživelník, a tak som v centre mohla tancovať a využívať pri medzinárodných aktivitách aj nemčinu a francúzštinu, ktoré mám vyštudované. Postupne sa pridala komunikatívne angličtina, poľština, ukrajinčina a rusínske nárečie.Rada teda tancujete, keďže ste pôsobila aj v country skupine Vejado či v Írskej skupine Orin. Máte aj iné záľuby?

- Začala som tancovať v škole Line dance tancov v Trenčíne pod vedením Ivana Sivčáka, navštevovala som školu spoločenského tanca, aby som ďalej mohla viesť deti k tancu a aktívnemu pohybu. S podporou rodičov som rozvíjala tanečné zručnosti aj počas vysokej školy aj v CVČ Domino v Ružomberku, kde som učila tanec. K mojím najväčším srdcovkám patrí hlavne lesná pedagogika, poľovníctvo, poľovná kynológia, sokoliarstvo, kone a život gazdovského dvora sú mojím svetom doma aj v práci.


Ako riaditeľka ste uspeli vo výberovom konaní, priblížte nám vaše vízie, akým smerom by sa malo CVČ uberať?

- Víziou je podporovať deti a mládež od 5 do 30 rokov v ich všestrannom osobnostnom rozvoji a rozvoji vedomostí, zručností a kompetencií. CVČ by malo byť bezpečným prostredím pre aktívne trávenie voľného času. Organizácia predstavuje moderné centrum voľného času, ktoré sa snaží ponukou svojich aktivít napredovať a ísť s dobou. Už nestačia len záujmové útvary, deti a mládež si vyžadujú moderné nástroje, s ktorými môžu pracovať.


Čo máte konkrétne na mysli?

- Napríklad, spustením záujmového útvaru Minecraft Room sme reflektovali na dopyt detí a z počítačovej hry sa stalo strategické plánovanie, podpora kreativity v online priestore, podpora vzájomnej komunikácie. V týchto sférach dokážeme napredovať a podporovať deti v čase trávenom na počítači zmysluplným spôsobom, rozvíjajúcim ich osobnosť.


Centrum voľného času ale je hlavne o záujmovej a klubovej činnosti, navštevuje ho 611 záujemcov. Ako chcete pracovať s deťmi a mládežou?

- Potrebujú mať svoj priestor, v ktorom sa môžu realizovať. Mojím zámerom je podporovať mladých, aby využívali možnosti mládežníckych výmen a hosťovania v zahraničných dobrovoľníckych organizáciách. Mládežnícky parlament si prešiel generačnou výmenou a pred mladými sú nové výzvy. Spoluprácou s organizáciami vieme ponuku našich aktivít rozširovať, a tak naše zariadenie modernizovať a zatraktívniť pre mládež.

Mení sa generácia rodičov, ktorým záleží na zmysluplnom trávení voľného času ich detí. Preto musíme aj s našou ponuku rozširovať. V organizácii prichádza aj generačná výmena, od ktorej očakávam podnety reflektujúce na potreby mladých, ktorí zisťujú, čo im svet môže ponúknuť. Chceme sa viac priblížiť deťom aj prostredníctvom neformálneho vzdelávania, ktoré ponúka oživenie vyučovacieho procesu, prináša nové podnety, podporuje ich zručnosti a sebarozvoj.


Ako milovníčka prírody a lesníctva máte blízko k ekologickým témam. Plánujete niečo aj v tejto oblasti zmeniť, vylepšiť?

- Téma ekológie, lesnej pedagogiky, trvalej udržateľnosti, environmentálnej výchovy rezonuje medzi deťmi a mladými už od škôlky. Snažíme sa zapájať do projektových výziev, ktoré by neformálne vzdelávanie v tejto oblasti našu činnosť posilnili. Dôležitým faktorom sú aj príklady dobrej praxe a projekty neformálneho vzdelávania, v ktorých si zdieľame skúsenosti a vieme ich aj aplikovať na naše podmienky.


Mnohí možno nevedia, že aj pre seniorov sú v CVČ vytvorené dva kluby, ktoré navštevuje 62 aktívnych penzistov. Chcete aj naďalej pracovať s touto kategóriou?

- Dôležitým faktorom fungovania CVČ sú aj projekty a ponuka pre seniorov. Spolupráca s klubmi seniorov v okrese priniesla nové podnety, projekty a reflektuje na potreby aktívnych seniorov pre svoje rodiny a svoje okolie.


Neodmysliteľné sú počas leta aj rôzne tábory, kde deti trávia voľný čas počas dvojmesačných prázdnin. Ročne vám pomáha pri podujatiach okolo 80 lokálnych dobrovoľníkov a partnerské organizácie. Bude to takto aj naďalej?

- Táborové aktivity sú našou silnou stránkou. Na základe podnetov od detí a rodičov sa snažíme aktivity zatraktívňovať a zážitkovou formou aj tematicky zamerať vďaka spolupracujúcim partnerom a organizáciám. Dôležitým článkom CVČ sú lokálni dobrovoľníci, ktorí v CVČ vyrástli, sú zžití s jeho fungovaním a nápomocní v akomkoľvek ohľade.

Alena Dudláková, foto: archív V.P.

(Pozn.: Materiál bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 2, 17. januára 2024)

Comments


bottom of page