top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

Mesto hľadá nové možnosti na rozšírenie kapacít škôlok

Letné prázdniny majú pred sebou aj deti, ktoré k 31. augustu dovŕšia päť rokov veku. Po novom sú ich rodičia povinní prihlásiť ich do materskej školy. Dôležitá legislatívna zmena sa dotýka najmä mestskej časti Podsadek, kde materská škola chýba.

Počet detí, ktoré budú plniť povinné predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2021/22 v Materskej škole Tatranskej, je 101. V Materskej škole Vsetínskej je takýchto detí 83. Škôlky sa zapojili do projektov určených pre predškolákov, kde žiadajú o sumu 10 000 eur na vybavenie novej triedy. V obidvoch zariadeniach sa preto otvoria.


V mestskej časti Podsadek by malo začať plniť povinné predprimárne vzdelávanie od 1. septembra 38 detí. Pre zvyšných 55 detí bude využité prechodné ustanovenie, ktoré v najbližšom školskom roku povoľuje ponechanie nultého ročníka v lokalitách s nedostatočnými kapacitami. „Demografia v Podsadku ukazuje, že deti, ktoré nenavštevovali škôlku, chodili do nultého ročníka. Musíme teda vytvoriť nové priestory,“ uviedol primátor Ľuboš Tomko.


MESTO NAVRHLO MOŽNOSTI

Prechodné ustanovenie v novele školského zákona tiež umožňuje plniť predprimárne vzdelávanie v náhradných priestoroch, ktoré musia byť odsúhlasené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva a Okresným úradom odboru školstva. Trvá do roku 2024.

Jedným z riešení by bolo získanie budovy bývalej mestskej materskej škôlky na Levočskej ul., ktorá tam fungovala za minulého režimu, pričom teraz je využívaná Základnou školou v Podsadku ako elokované pracovisko a po úpravách a rekonštrukcii by slúžila aj ako materská škola pre deti z časti Podsadek.

Bývalý sklad CO v Podsadku.

Samospráva aktuálne o tomto majetkovo-právnom probléme rokuje z ministerstvom vnútra. „Budova je prebytočná a chceli by sme ju získať do vlastníctva za desať percentnú cenu. S ministerstvom vnútra sme sa dohodli, že nebudeme riešiť zmenu zmluvy o výpožičke, ale pôjde o odkúpenie. Rozpočtové náklady na rekonštrukciu z vlastných zdrojov, keby sme od 1. septembra chceli v týchto priestoroch otvoriť elokované pracovisko, by boli vo výške približne 50 000 eur,“ zhrnul Ľ. Tomko. V hre je stále aj budova bývalého CO skladu, ktorú sa mesto už dlhodobejšie usiluje získať do svojho majetku od ministerstva vnútra.


DOČASNÉ TRIEDY

Druhou alternatívou je vytvorenie dvoch dočasných tried v elokovanom pracovisku MŠ Tatranská na Ulici za vodou, kde je aktuálne 75 detí. „Fungovali by v režime štvorhodinovej prevádzky. Pri tejto možnosti by sme mohli využiť výzvu, ktorá má vyjsť v najbližšom období. Bude hovoriť o tom, že ak zlepšíme podmienky povinného predprimárneho vzdelávania, môžeme na jedno dieťa získať 2 900 eur. Ak zriadime novú triedu, môžeme získať až 8 950 eur,“ povedal Ľ. Tomko o tom, na čom chcú intenzívne pracovať.


Doba je dynamická a časom bude možno predškolská výchova povinná aj pre mladšie deti. Čoraz viac sa ukazuje potreba vzdelávať a vychovávať deti už od troch rokov. Samospráva by sa preto mala k tomuto problému postaviť strategicky. Rozhodnutie padne pravdepodobne ešte v tomto roku.


foto: ĽMS

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 26, 27 (7. júl 2021)


Comments


bottom of page