top of page
  • Anna Lazorčáková

Mali by sa deti zo sociálne slabých rodín vrátiť do škôl?

Ústredný krízový štáb a premiér chceli, aby deti z rodín v hmotnej núdzi zasadli naspäť do školských lavíc. Myslia si totiž, že domáce prostriedky žiakov nespĺňajú predpoklady pre dištančné vzdelávanie.

V osade v Podsadku je prevaha sociálne slabších rodín.


V domácnostiach chýba počítač, tablet alebo aspoň telefón s internetom. Dlhotrvajúce online vyučovanie môže so sebou prinášať aj určité riziká. Ohraničovať návrat do škôl len na prijímaní dávok, považuje tunajšie Komunitné centrum za nesprávne. Vynára to množstvo otáznikov aj v hlavách riaditeľov škôl.


POŽIČIALI IM TABLETY

Základnú školu v Podsadku navštevujú prevažne deti zo sociálneho znevýhodneného prostredia. Majoritnú spoločnosť tvorí len pár žiakov v špeciálnych triedach. Z celkového počtu 334 žiakov je v hmotnej núdzi na prvom stupni 38 žiakov, na druhom je ich 35 a v špeciálnych triedach 34 žiakov. „Ostatní žiaci 2. stupňa síce nespadajú do skupiny hmotnej núdze, no pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia, kde je technologické vybavenie domácnosti iba veľmi zriedkavé,“ uviedla riaditeľka školy Slavomíra Gribová.


Žiakom rómskej komunity pomáha so vzdelaním aj Komunitné centrum v Podsadku, ktoré je dobre vybavené počítačovou technikou a disponuje dostatočným počtom tabletov. „V tomto školskom roku, v čase keď 2. stupeň ZŠ a stredné školy prešli na dištančnú formu vzdelávania, sme niektorým žiakom zapožičali tablety. V komunitnom centre majú deti a mládež vytvorený priestor na doučovanie, samozrejme, za dodržiavania platných opatrení, napríklad majú aktuálny negatívny výsledok z testovania,“ vysvetlila Ľudmila Stašáková projektová koordinátorka ETP Slovensko.

Žiaci 2. stupňa sa v Podsadku vzdelávajú dištančne, nie však online. Učivo dostávajú formou písomných zadaní z jednotlivých predmetov od vyučujúcich, v týždňových intervaloch. „Pri takejto forme výučby nemajú žiaci prístup k potrebnej pedagogickej podpore nevyhnutnej pre zvládnutie zadaní zo školy - vysvetlenie učiva, pomoc pri vypracovávaní zadaní a podobne,“ uviedla S. Gribová, prečo žiaci potrebujú nastúpiť na riadny vyučovací proces.


VYNARAJÚ SA VIACERÉ OTÁZNIKY

Dlhodobé zatvorenie škôl je veľkou prekážkou vo vzdelávaní. Deti z rodín v hmotnej núdzi a z rómskych komunít pochádzajú väčšinou z mnohopočetných rodín, nemajú dostatok školských pomôcok či kníh. Preto Ľ. Stašáková považuje za správne, aby sa čím skôr dostali k riadnemu vyučovaniu. No zároveň podotkla, že návrat detí do škôl by neohraničovala len na prijímateľov dávok v hmotnej núdzi. „Môže sa stať, že z tejto skupiny by vypadli aj deti, ktoré túto podmienku nespĺňajú, ale návrat do školských lavíc je pre nich rovnako potrebný.“

Pre školy a učiteľov bude v prípade návratu istej skupiny žiakov tiež náročné zrealizovať výučbu prezenčnou aj dištančnou formou zároveň. ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda v Starej Ľubovni má len dvoch žiakov v hmotnej núdzi, jeden žiak sa na 1. stupni učí prezenčne a jedna žiačka na 2. stupni nemá problém s učením sa dištančne. „Ak by bola skupina šiestich žiakov homogénna, učenia by možno bolo realizovateľné, ale ak by bola zložená zo žiakov rôznych ročníkov, tak si to neviem predstaviť,“ uvažovala Monika Maníková, riaditeľka cirkevnej školy. Ako podotkla, vynárajú sa tu aj ďalšie organizačné problémy.

Každopádne, ako to dopadne, to sa uvidí v najbližších dňoch a závislé to bude aj od vývoja epidemiologickej situácie.


AKTUÁLNE

Zmeny v školstve od 16. novembra

- Od dnešného dňa sa obnovuje školské vyučovanie v stredných špeciálnych školách, odborných učilištiach, praktických školách a v základných školách v malých skupinách do 6 osôb pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, kde podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.


Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 43 (18. november 2020)


Anna Lazorčáková,

foto: archívComments


bottom of page