top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Má mesto veľa úľav na poplatku za odpad?

Updated: Jul 2, 2020


EKOS

Je viac než pravdepodobné, že obyvatelia mesta Stará Ľubovňa sa nevyhnú zvýšeniu poplatku za odpad. Fakty už teraz ukazujú, že rozpočet mesta schválený na rok 2019 na nakladanie s odpadom vo výške 360 000  eur nebude stačiť, pri plánovanom príjme z poplatku 248 000 eur.


A to aj vzhľadom k tomu, že sa ráta s navýšením cenníka služieb spol. EKOS za vývoz a zneškodňovanie odpadov. Podľa predpokladov bude suma fakturovaná zbernou spoločnosťou za rok 2019 minimálne vo výške 400 000 €. Navyše, nožnice medzi tým, koľko radnica vyberie od občanov a tým, koľko dopláca na odpad z mestského rozpočtu, sa neustále otvárajú. Aj Najvyšší kontrolný úrad SR, ktorý vykonal v meste kontrolu minulého roku odporúčal, aby mesto prerokovalo na zasadnutí MsZ problematiku miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vzhľadom na vývoj príjmov a výdavkov v odpadovom hospodárstve mesta. „Mesto každoročne dopláca na nakladanie s komunálnym odpadom z mestského rozpočtu sumu presahujúcu 100 000 eur ročne,“ uviedol Miroslav Pristáš z referátu životného prostredia MsÚ. Ako poukázal na konkrétnych číslach, tento doplatok ide pritom smerom hore, kým napr. v roku 2015 mesto dotovalo odpad sumou 108 603 €, v roku 2018 už doplatilo 114 495 €. A pre tento rok sa ráta, že sa rozdiel vyšplhá do výšky 150 000 €. Poplatok za odpad sa pritom ostatný raz zvyšoval o 1,09 € na rok a osobu, teda na sumu 19,34 €, v decembri 2017 s účinnosťou od 1. januára 2018. Ako ale už viackrát odznelo na pôde MsZ, Stará Ľubovňa má aj veľa úľav, ktoré sa každoročne vo výslednej sume zvyšujú, a teda znamenajú mínus pre rozpočet za odpad. Napr. v roku 2015 tento rozdiel (teda strata pre mesto) predstavoval sumu 41 881 €, v roku 2018 už 56 716 €. Úľavy na odpad pritom majú ZŤP (50 %) a všetci obyvatelia nad 62 rokov (40 %). Tiež  študenti a pracujúci, ktorí preukážu, že sa minimálne 6 mesiacov nezdržiavajú v meste (40 %). A oslobodené úplne od poplatku na deti sú rodiny, ktoré majú 6 a viac potomkov (na šieste a ďalšie dieťa už poplatok neplatia). A tí, ktorí sú mimo meste celoročne (pracujúci či študujúci v USA a pod.).


Neplatiči sú hlavne Podsadku Pri výpadku z rozpočtu za odpad nemožno zabudnúť na skupinu neplatičov, hlavne chronických. Podľa údajov z referátu daní a poplatkov MsÚ za rok 2018 zárúbala táto skupina obyvateľov „sekeru“ vo výške 25 950 €. „Z celkového počtu neplatičov 472 je 232 z Podsadku,“ informovala Natália Lichvarová z daňového referátu. Ako dodala, „naďalej prebiehajú exekučné konania a iné formy vymáhania, na základe ktorých sa darí pohľadávky vymáhať.“


Nepopulárne možnosti Táto téma tak určite bude čoskoro rezonovať, či v nej pôjde mesto cestou zvyšovania poplatku za odpad alebo prehodnotenia rozsahu a výšky úľav, sa uvidí. Obidve možnosti sa načrtli na MsZ, aj keď ani jedna nepatrí medzi populárne témy a zrejme tomu budú predchádzať dlhé diskusie. A rozhodne sa to nepotiahne až do volebného roku, kedy je najmenšia vôľa robiť takéto kroky. Ako ale naznačil už niekoľkokrát primátor Ľuboš Tomko, mesto má v tomto smere finančnú disproporciu a aj keď ide o ťažké rozhodnutia, nevyhne sa zodpovednému riešeniu.                              Foto: Mário Veverka   


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 12 (26. marec)


Comments


bottom of page