top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Hygienici rozhodujú o pokutách

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Starej Ľubovni len od začiatku marca tohto roku k 20. aprílu vykonal 322 kontrol zameraných na dodržiavanie povinnej izolácie a karantény.


Až 90 kontrol bolo zameraných na dodržiavania prekrytia horných dýchacích ciest.

Previnilci si vyslúžili aj pokuty. Hygienici registrujú štyri prípady porušenia povinnej izolácie a karantény, začatých je osem správnych konaní v súvislosti so správnym deliktom za nedodržanie povinnej izolácie a karantény s navrhnutou sankciou v celkovej výške 1 050 € a 21 začatých priestupkových konaní s porušením povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest s navrhnutou pokutou v celkovej výške 375 eur.

Foto: ilu., archív ĽMS

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 15 (21. apríl 2021)

Comments


bottom of page