top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

VIDEO Dochádzka 5-ročných detí do škôlky sa výrazne zhoršila

Updated: Mar 11, 2022

Od septembra začalo 33 detí z mestskej časti Podsadek, ktoré dovŕšili k 31. augustu päť rokov, navštevovať povinné predprimárne vzdelávanie. Dochádzku si v elokovanom pracovisku Materskej školy na Vsetínskej ul. zo začiatku plnili dobre, časom sa však výrazne zhoršila.„V septembri a októbri bola priemerná dochádzka v obidvoch triedach približne 12 - 13 detí, čo je okolo 80 %. Od novembra sa situácia začala rapídne zhoršovať. V jednej triede bolo v priemere 6 - 7 detí, čo je 37 až 41 %. V druhej triede 2-3 deti, čo je 13 až 19 %,“ štatisticky zhrnula fakty o dochádzke rómskych predškolákov riaditeľka Zuzana Vyšňovská.


Začiatkom februára sa pre nepravidelnú dochádzku predškolákov z časti Podsadek konalo stretnutie s regionálnym koordinátorom Národných projektov Terénna sociálna práca, Projekt inklúzie v materských školách a Komunitné služby, ktoré koordinuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Spoločne s riaditeľkou Materskej školy Vsetínskej a zástupcami Mesta Stará Ľubovňa hľadali riešenia pre zlepšenie dochádzky detí.


Podľa úradu splnomocnenca sa na nepravidelnej predškolskej dochádzke podpisuje vzdialenosť lokality Podsadek do materskej školy, poldenná prevádzka škôlky a slabšia finančná situácia rodín, pretože deti musia cestovať do predškolského zariadenia MAD linkou.

Regionálni koordinátori preto odporúčali zavedenie celodennej prevádzky materskej škôlky a zabezpečenie dopravného prostriedku, ktorý by zvážal deti z Podsadku do škôlky a opačne, so zabezpečením doprovodu.
CHÝBA MATERSKÁ ŠKOLA V PODSADKU

Podľa riaditeľky by bolo vhodnejším riešením vybudovanie materskej školy v Podsadku. „Minulú stredu sme mali rodičovské stretnutie v Komunitnom centre v Podsadku. Prišlo iba trinásť rodičov a aj to len tí, ktorých deti nemajú problém s dochádzkou. Zvyšní neprišli napriek tomu, že ich terénni pracovníci a rómska hliadka osobne volali,“ dodala Z. Vyšňovská.


Mesto pre deti pochádzajúce zo znevýhodneného prostredia zatiaľ konkrétne riešenie nemá. „Aktuálne pracujeme na dôkladnej analýze všetkých alternatív s dôrazom na demografický vývoj a existujúce priestorové možnosti. Rozoberáme možnosti rekonštrukcie jestvujúcich priestorov a prípravu projektovej dokumentácie nových školských budov,“ zhrnul Štefan Joštiak zo Školského úradu MsÚ.


Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách 8 (2. marec 2022)


Comments


bottom of page