top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Diaľničná známka: Ak nemusíte, neplaťte!

Aktuálna doba nás núti šetriť na každom kroku a ani nasledujúce mesiace nevyzerajú, že tomu bude inak. Prejdite si preto svoje účty a skontrolujte, či niektoré poplatky neuhrádzate zbytočne. Napríklad taká diaľničná známka.

ilustračné: nds.sk

Všetci vieme, že ak nechceme uškodiť rodinnému rozpočtu a dostať pokutu, na rýchlostné cesty a diaľnice by sme nemali s motorovým vozidlom vstupovať bez diaľničnej známky. Napriek tomu existujú výnimky, ktorých sa to netýka.


Výnimky

Od úhrady diaľničnej známky sú napríklad oslobodené vozidlá a jazdné súpravy Ministerstva vnútra SR, Ministerstva obrany SR, ale aj Zboru väzenskej a justičnej stráže, základných záchranných zložiek integrovaného záchranného systému, obecných alebo mestských hasičských zborov, obecnej polície a Slovenského červeného kríža. Tiež sú to vozidlá, ktorých prevádzkovateľom je osoba, ktorá používa vozidlo na poskytovanie sociálnej služby a neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, alebo  ktorých prevádzkovateľom je zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Mimochodom, aj historické vozidlá podľa osobitného predpisu majú výnimku.

U bežných osôb platí výnimka od úhrady diaľničnej známky pre vozidlá zaregistrované osobou, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu zdravotne ťažko postihnutého (ZŤP). Ak taký máte, naštudujte si, ako požiadať o oslobodenie od úhrady diaľničnej známky.


Som ZŤP, kde mám podať žiadosť?

Ako informuje portál www.eznamka.sk, žiadosť o registráciu vozidla alebo jazdnej súpravy oslobodených od úhrady diaľničnej známky môže podať držiteľ parkovacieho preukazu ZŤP, ktorý prevádzkuje vozidlo alebo jazdnú súpravu. V prípade držiteľa parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím môže žiadosť podať aj ním poverená osoba, napr. zákonný zástupca, ak ide napríklad o maloleté dieťa.


Čo vyplniť v žiadosti?

Žiadateľ vyplní formulár Žiadosť o oslobodenie od platenia úhrady za užívanie diaľnic a rýchlostných ciest pre držiteľov parkovacieho preukazu ZŤP, v ktorej uvedie svoje identifikačné údaje, tiež údaje o vozidle, jeho evidenčné číslo a krajinu, v ktorej je registrované. K žiadosti je potrebné pripojiť aj prílohy, a to obojstranné kópie technického preukazu vozidla a parkovacieho preukazu.

Vyplnenú žiadosť spolu s prílohami môžu žiadatelia podať na vybraných obchodných miestach sídliacich v krajských mestách, alebo priamo na stránke www.eznamka.sk.


Schvália alebo zamietnu

O posúdení žiadosti oslobodenej od úhrady diaľničnej známky rozhoduje Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ak je žiadosť schválená, žiadateľ dostane potvrdenie o registrácii. Údaje o predmetnom vozidle budú zároveň zaregistrované v zozname vozidiel oslobodených od úhrady diaľničnej známky v rámci centrálnej evidencie úhrady diaľničných známok. Zamietnutie žiadosti je žiadateľovi tiež oznámené písomne.


Pozor na zmeny

Ak je vaše vozidlo zaregistrované, a teda je oslobodené od úhrady diaľničnej známky, nezabudnite na to, že ak dôjde k zmenám údajov požadovaných zákonom, napr. číslo parkovacieho preukazu, evidenčné číslo vozidla, bydlisko, číslo občianskeho preukazu či iné, je potrebné podať novú žiadosť o oslobodenie od úhrady. Takéto vozidlo oslobodené od úhrady môže jazdiť po diaľnici a rýchlostnej ceste aj vtedy, ak sa v ňom registrovaná osoba ZŤP priamo nenachádza. Potvrdené tlačivo o oslobodení od úhrady je vhodné mať vždy v motorovom vozidle, aby ste sa ním v prípade cestnej kontroly mohli preukázať.

Dagmar Baluchová

(Pozn.: Materiál bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 28, 9. augusta 2023)


Comments


bottom of page