top of page
  • roman4723

Dajte si vyšetriť svoju pitnú vodu!

Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý si pripomíname 22. marca, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni oznamuje všetkým záujemcom z  radov občanov i predstaviteľov miestnej samosprávy a pod., že 22. marca 2017 (streda) bude poskytnuté na RÚVZ odborné poradenstvo v oblasti  zdravotnej bezpečnosti pitnej vody zo zdrojov využívaných na individuálne a hromadné zásobovanie pitnou vodou, úpravy pitnej vody, ochrany vodných zdrojov, kvality vody a iné problémy týkajúce sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka. Uvedené informácie je možné získať osobne návštevou na RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni na odd. HŽPaZ (prízemie č. dverí 43, 45 alebo telefonicky na číslach: 052/4280133 a 052/4280130).

Zároveň bude zabezpečené bezplatné orientačné vyšetrenie prinesených vzoriek vôd z individuálnych vodných zdrojov pomocou testovacích prúžkovna stanovenie obsahu dusitanov a dusičnanov – 22.3.2017 od 7.00 h do 12.00 h (čistá 0,3 l plastová alebo sklenená fľaša).

Touto výzvou chceme prispieť k zvýšenému zdravotnému uvedomeniu občanov okresu v otázkach ochrany a podpory vlastného zdravia najmä z pohľadu prevencie ochorení súvisiacich s pitnou vodou. Štefan Slivko zastupujúci regionálny hygienik

Comentários


bottom of page