top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Cirkevná škola sa dočkala zrovnania dotácií

Updated: Jul 15, 2020


DSC_0716

Na sklonku roka 2016 poslanci rozhodli o tom, že dotácia pre ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda sa zrovná s inými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Namiesto 88 % dostanú plných sto. A práve z cirkevnej školy i z radov niektorých poslancov sa dlhé roky ozývali hlasy za toto zrovnanie.


„Po niekoľkoročných diskusiách, ktoré viedol hlavne František Orlovský, dochádza k nejakému, dá sa povedať zrovnopráneniu a všetky deti sú pre Mesto rovnaké, či už v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta, alebo iných,“ poznamenal na margo vážneho rozhodnutia na ostatnom rokovaní poslanec a predseda ekonomickej komisie pri MsZ Milan Knapík a pripomenul, že sú to síce zvýšené náklady, ale načasované správne v ekonomicky priaznivej situácii Mesta. Táto informácia logicky najviac potešila ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda. „Od roku 2009, kedy dotácie na mzdy a prevádzku pre školské zariadenia poskytuje Mesto, naše cirkevné zariadenia boli dotované nespravodlivo,“ presvedčená je Monika Maníková, riaditeľka ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda, ktorá ako skrivodlivosť vnímala hlavne to, že do Mesta cez podielové dane prichádza rovnaká suma na všetky deti, bez rozdielu zariadenia, ktoré navštevujú.


Mesto mohlo, ale nemuselo Vysvetliť treba, že zákon hovorí o tom, že obec poskytne na dieťa cirkevnej materskej školy, školského zariadenia a zariadenia školského stravovania najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Ale môže aj plných 100 percent. Mesto síce zákon neporušovalo, ale dávalo školám, pod iným ako mestským zriadením, len minimum. Pri tomto rozhodnutí v minulosti často prevažovali aj názory poslancov, že tieto školy majú svojich zriaďovateľov, a teda aj iné toky financií na obnovu a rekonštrukcie. 

Manikova.novsia

Tentoraz však prevážili, hlavne pri hlasovaní, iné.„Cirkevná škola je pre Mesto ekonomicky najvýhodnejšia škola, lebo nevyžaduje žiadne finančné prostriedky na investície,“ poznamenal F. Orlovský mysliac práve to, že kým pri „vlastných“ školách sa musí samospráva starať aj o rekonštrukcie a obnovy, u cirkevnej nie.„Pritom naše deti, naši žiaci a zamestnanci sú občanmi tohto mesta na 100 %, platia dane a ostatné poplatky v plnej výške. Tvoria hodnoty pre toto mesto, sú úspešní, reprezentujú ho. K mestu sa správame korektne, spolupracujeme v mnohých oblastiach,“ podotkla M. Maníková na margo vnímania doteraz rozdielnej dotácie.

Ako dodala,„aby som bola spravodlivá, menšia zmena nastala, keď v novembri 2013 poslanci odsúhlasili aspoň na školskú jedáleň 100 %-tnú dotáciu od 1. januára 2014.“


Veľa investovali a veľa ešte musia Ako sa vyjadrila riaditeľka, navýšenie dotácie o 12 percent im teraz určite pomôže a peniaze pôjdu na vykrytie straty na zariadeniach. „Finančná situácia v našich školských zariadeniach je zlá. Až 90 % z dotácií mesta ide na mzdové náklady. Štát za posledné roky deklaroval zvyšovanie platov pedagogických a ostatných zamestnancov, ale dotácia Mesta pre zariadenia ostávala od novembra 2009 do 31. decembra 2015 nezmenená,“ poznamenala riaditeľka, ktorá vidí aj veľa systémových problémov v školstve. 

DSC_0719

Napokon ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda na Štúrovej ulici, ktorá má dnes 371 (94 v MŠ a 277 v ZŠ) žiakov sa musí pasovať aj s mnohými inými problémami. Budova, kde sídli od roku 2008, je viac ako 40-ročná a vyžaduje neustále obnovy. V ostatných rokoch tam veľa investovali, vymenili okná, budovu sčasti zateplili, majú nové kúrenie… Urobili veľké množstvo interiérových zmien, zmodernizovali a vybavili učebne, toalety, upravili okolie školy, atď. Ale čaká ich ešte veľa obnov, v havarijnom stave je  elektroinštalácia, vodovodné rozvody, odpady. Treba zateplenie zvyšnej časti budovy, nutné sú investície do zariadenia kuchyne… A na svoj deň čakajú aj zničené podlahy v niektorých triedach a chodbách.


Foto: Mário Veverka, MŠ s ZŠ sv. Cyrila a Metoda


Comments


bottom of page