top of page
  • Writer's picturePhDr. Eva Halamová

Chýbajú na školách psychológovia?

Updated: Jul 28, 2020


Aj deti na základnej či strednej škole trápia mnohé problémy. Často dokonca potrebujú pomoc odborníkov. A práve tu by našiel svoje uplatnenie školský psychológ. Na našich školách je ich však žalostne málo. Problémom je nedostatok financií.


Svetlé výnimky sa však nájdu aj v našom okolí. Školský psychológ napríklad pôsobí od roku 2012 aj v ZŠ s MŠ v Novej Ľubovni. Spolupráca so psychologičkou začala najprv formou dobrovoľníckej činnosti, potom cez príspevky z úradu práce a po absolvovaní adaptačného vzdelávania je samostatným odborným zamestnancom. „V škole má vlastnú miestnosť, kde poskytuje konzultácie. Pôsobí aj v edukačnom procese na hodinách občianskej, resp. spoločenskej výchovy a na triednických hodinách, kde so žiakmi realizuje preventívne programy. V popoludňajších hodinách sa stretáva so žiakmi, rodičmi a kolegami individuálne,“ ozrejmila riaditeľka Renáta Chamillová. Úlohou psychológa v škole je pôsobiť najmä v oblasti poradenstva, prevencie a krízovej intervencie. „So žiakmi, rodičmi, aj učiteľmi pracujem vždy s ohľadom na potreby dieťaťa alebo triedy. Mnoho individuálnej práce s deťmi prebieha kvôli adaptačným ťažkostiam v škole, napr. v správaní či učení. Často si ma žiaci sami vyhľadajú kvôli podpore v nejakej pre nich náročnej situácii či období. Aktivity v triedach prebiehajú najmä ako prevencia voči šikane, kyberšikane, násiliu, užívaniu drog a bývajú zamerané aj na rozvoj komunikácie medzi žiakmi (a učiteľmi) a na vytváranie priaznivej triednej klímy,“ vysvetlila Ľudmila Smoroňová, ktorej pôsobenie v škole má veľký význam aj pre pedagógov. „Prináša nám iný pohľad na školské problémy a ponúka efektívne riešenia. Aktívne spolupracuje s CPPPaP pri depistáži predškolákov. Pozitívom je tiež to, že cíti klímu školy, skúma potreby žiakov a pozná nás. Vďaka jej pôsobeniu sme dokázali zachytiť a riešiť množstvo vážnych javov,“ dodala riaditeľka.

3ZngrAzgQWTRol1mj_UJIA.1280-Ilustra-n-foto

Zišli by sa im Pozitívne skúsenosti s prácou školského psychológa so žiakmi so zdravotným znevýhodnením má aj Spojená škola internátna v Starej Ľubovni. Pracuje v centre špeciálno-pedagogického poradenstva a vykonáva aj prácu na školách v teréne. „Poskytuje konzultácie a informácie zákonným zástupcom žiakov a učiteľom. Monitoruje sociálnu klímu školy, poskytuje individuálnu psychologickú pomoc a poradenstvo pri riešení porúch učenia, správania, emocionálnych problémoch, v sociálnych vzťahoch, osobnom živote a rodine. Hľadá motívy nevhodného správania, dôvody emocionálneho prežívania a spoločne sa snaží nachádzať riešenia v danej kritickej situácii,“ prezradila Zdenka Petríková, riaditeľka školy. Psychológa by privítali aj v materských školách. Mnohé ho totiž nemajú, ani ich nenavštevuje. „Ak zistíme, že má dieťa problém, odporúčame rodičom absolvovať vyšetrenie v poradni, správu potom konzultujeme s rodičom. Jediné vyšetrenie, ktoré robíme so súhlasom rodičov je pred zápisom detí do školy, kde zamestnanec CPPPaP zisťuje školskú zrelosť detí,“ dodala riaditeľka MŠ na Vsetínskej ul. Zuzana Vyšňovská. Foto: internet


Comments


bottom of page