top of page
  • Writer's pictureMgr. Peter Šlosár

Ako sa vyvíjajú plány s výstavbou nového obchodného centra?

Updated: Jul 7, 2020


DSC_0815

Pred dvoma týždňami sme vás informovali o zámere výstavby nového nákupného centra v blízkosti obchodného centra (OC) Kaufland. Investor, ktorý má v pláne objekty vybudovať, nám priblížil detaily projektu aj jeho aktuálny stav.


Na začiatok treba povedať, že nový areál nebude niesť názov Vendo park 2, ako bolo prezentované, ale Budova pre obchod a služby. ,,S investormi Vendo parku nemáme nič spoločné,“ uviedol Jozef Lopušek zo spoločnosti RA INVESTMENT, s.r.o., ktorý dodal, že na výstavbu, vrátane plánovaného vjazdu oproti cestného vstupu do Lidlu, je mestom Stará Ľubovňa vydané záväzné stanovisko, a to z 15. marca t.r. ,,Znamená to, že obe strany zaväzuje realizovať stavebný zámer v zmysle predloženej projektovej dokumentácie. Naša spoločnosť vybuduje predmetný vjazd na svojich a čiastočne na mestských pozemkoch, čím mesto získa vynikajúce riešenie napojenia celej lokality s výhľadom budúceho zokruhovania a odľahčenia dopravy v centre mesta,“ uvádza investor.


Rozdielne pohľady


Podľa primátora si ale druhá strana zle vysvetľuje význam záväzného stanoviska, pretože mesto Stará Ľubovňa ako orgán územného plánovania posudzuje investičný zámer, a to, či je v súlade s platným územným plánom. V rámci štúdie, ktorú investor predložil pre účely vydania záväzného stanoviska mesta, investor na základe požiadavky mesta v rámci štúdie výhľadovo rieši budúce napojenie novonavrhovanej príjazdovej komunikácie k existujúcemu dopravnému napojeniu od OC Kaufland na kruhový objazd.  ,,Je známe, že mesto nedisponuje vlastníckym ani iným právom k vjazdu od kruhového objazdu ku OC Kaufland, a preto je nami navrhované riešenie nového vjazdu oproti Lidlu veľmi výhodným a v súčasnosti jediným možným riešením,“ uviedol J. Lopušek. Aj tu je mesto opatrné. „O tom, či mesto získa vynikajúce riešenie napojenia celej lokality realizáciou plánovaného vjazdu, je predčasne hovoriť, aj vzhľadom k tomu, že platný územný plán nerieši túto možnosť. Budúce zokruhovanie a odľahčenie dopravy v centre mesta je potrebné riešiť už v rámci tohto investičného zámeru a určite nie len výhľadovo do budúcnosti,“ reagoval primátor, ktorý zdôrazňuje, že podmienky pre napojenie dopravy znáša investor, ktorý si bol pri kúpe pozemkov v tejto lokalite vedomý toho, v akom sú stave a že k nim nie je vybudované ani v platnom územnom pláne riešené dopravné napojenie spomínaným vjazdom. Pre samosprávu je dôležité najmä to, aby výstavba nového obchodného centra nemala na plynulosť cestnej dopravy negatívny vplyv, a preto je dôležité, aby bol konkrétny návrh dopravného napojenia zapracovaný aj v územnom pláne mesta. Problém rastúcej automobilizácie v meste a s tým súvisiace komplikácie si plne uvedomuje aj investor. ,,Je logické, že mesto má dlhodobý plán ako odľahčiť dopravu, a to práve vybudovaním prepojenia spomínaného kruhového objazdu pri OC Kaufland, resp. nového vjazdu oproti Lidlu s budúcim kruhovým objazdom pri ZUŠ na Okružnej ulici. Naša spoločnosť prispeje svojou časťou vo forme vybudovania predmetného vjazdu od Lidlu a zriadením vecných bremien na svojich pozemkoch v prospech mesta Stará Ľubovňa,“ dodal J. Lopušek.


K tejto téme ale rozhodne nepadlo posledné slovo, ako avizoval primátor Ľ. Tomko na MsZ minulý týždeň, téme výstavby ďalšieho obchodného centra sa bude mestský parlament venovať na ďalšom, pravdepodobne septembrovom zasadnutí. A zrejme tu zarezonujú aj návrhy poslancov, ktorí už deklarovali, aby mesto podporilo skôr domácich podnikateľov na námestí.


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 25 (26. jún 2018)


bottom of page