top of page
Willa Poprad - Vaša vysnívaná svadba
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

Ako fungujú školy, keď sú žiaci doma?

Updated: Aug 11, 2020


Nielen vyučovanie, ale aj porady riaditeľov prebiehajú formou telekonferencie.

Nielen vyučovanie, ale aj porady riaditeľov prebiehajú formou telekonferencie.


Podľa vyjadrení premiéra I. Matoviča sa žiaci do konca júna do škôl nedostanú. Minister školstva B. Gröhling najprv pripustil, že žiaci by v júni mohli sedieť v školských laviciach, no s návratom do škôl sa ráta až v septembri… V piatok sa v Starej Ľubovni konala netradičná riaditeľská porada formou telekonferencie, kde sa hovorilo o možnom nástupe žiakov do škôl až v budúcom školskom roku. Reč bola aj o zvládnutí aspoň časti učiva, tak aby žiaci neboli nadmerne preťažovaní. Riaditeľov škôl sme sa opýtali, ako vidia návrat študentov do škôl a ako musia prispôsobiť vyučovací proces.


Klaudia Satkeová, riaditeľka Gymnázia Terézie Vansovej:


– Verím, že žiaci prídu do školy ešte v tomto školskom roku. Zatiaľ naši učitelia vyučujú dištančnú formu, používajú pritom školskú interaktívnu stránku Edupage, konferenčné videohovory, elektronickú poštu i ďalšie spôsoby. O vypracovaných materiáloch získavajú spätnú väzbu, samozrejme, výsledky žiakov hodnotia aj známkou s prihliadnutím na dané okolnosti. S opatreniami ministerstva školstva súhlasím. Na svojej stránke učímenadiaľku.sk vydáva priebežne pokyny, usmernenia jednak k samotnej prevádzke škôl, ale aj pre učiteľov, rodičov a žiakov.


Momentálne sa staráme o fungujúci elektronický prístup na Edupage stránku školy, organizáciu vzájomnej komunikácie medzi vedením školy a zamestnancami, medzi učiteľmi navzájom, učiteľmi a žiakmi i rodičmi. Škola neostáva prázdna. Máme rozvrhnuté služby – vedenie školy a ekonomický úsek. V prípade potreby sme žiakom a rodičom k dispozícii, sme ochotní pomôcť.


Alžbeta Chamillová, riaditeľka ZŠ Komenského:


– Obávam sa, že je tu aj možnosť „nie“ a žiaci do konca roka do školy nenastúpia. Aplikujeme dištančnú formu. Prvý týždeň sme zadávali úlohy, vysvetľovali učivo cez Edupage, od minulého týždňa už vyučujeme aj cez konferenčné videohovory prostredníctvom aplikácie ZOOM, vďaka ktorej je vyučovanie efektívnejšie, menej náročné a má to pridanú hodnotu osobnejšieho kontaktu. Žiaci sa tešia, že aspoň na chvíľu vidia svoju pani učiteľku a kamarátov.


Žiakov viac hodnotíme slovne. Spätnú väzbu potrebuje dieťa i učiteľ, a to či na jej konci bude známka alebo slovné hodnotenie, a akú váhu hodnotenie bude mať, je naozaj len na učiteľovi. To, na čo sa primárne sústreďujeme, je – aby žiaci nestratili návyk učiť sa. Smerujeme hodnotenie viac k pochvalám a povzbudeniu, pretože všetci účastníci tejto zmeny naozaj prekonávajú svoje limity. Ministerstvo školstva urobilo najdôležitejšie opatrenie, keď prerušilo prevádzku škôl. Ostatné usmernenia prichádzajú priebežne, takže v zásade vieme čo robiť, a ako to urobíme, je na jednotlivých školách.


Pavol Chmeliar, riaditeľ Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša:


– Bol by som rád, ak by sa to aspoň v júni podarilo a žiaci sa vrátili do školských lavíc. Minimálne kvôli maturitám by to bolo dobré. Zatvorenie škôl je v krízovej situácii pandémie potrebné. Ministerstvo v spolupráci s rôznymi organizáciami a portálmi ponúka veľa možností vyučovania na diaľku a dáva stále nové usmernenia a pokyny k tejto neštandardnej situácii. Je ale rozdiel, či takého vyučovanie prebieha v strednej škole, na druhom stupni ZŠ, alebo na prvom stupni ZŠ. Predsa len, naši stredoškoláci sú už samostatnejší a drvivá väčšina z nich si vzorne plní povinnosti. Viem, že aj mnohí kolegovia v základných školách robia v tejto dobe doslova zázraky pri vyučovaní na diaľku, ale veľký obdiv patrí aj rodičom, ktorí učenie podľa pokynov učiteľov musia v neľahkej dobe zvládať.


Už pri prvom prerušení vyučovania sme zaviedli pravidlá učenia na diaľku – učitelia zasielajú na každú hodinu z rozvrhu prácu žiakom a minimálne raz do týždňa aj domácu úlohu – teda majú od žiakov spätnú väzbu. Viacerí pedagógovia sa ihneď prispôsobili situácii a využívajú aj tzv. live vyučovanie cez videokonferenčný systém Zoom s celou triedou, prípadne individuálne buď cez video, telefonovanie, či iné komunikačné siete. Hodnotenie je individuálne na každom učiteľovi, lebo je závislé aj od predmetu – niektorí pedagógovia vytvárajú online testy, niektorí pedagógovia vytvárajú online testy, niektorí hodnotia iba zaslané úlohy.

Žiaci sa v online priestore vzdelávajú už viac ako tri týždne. Niektorí vyjadrili úprimnú túžbu vrátiť sa do školy.

Žiaci sa v online priestore vzdelávajú už viac ako tri týždne. Niektorí vyjadrili úprimnú túžbu vrátiť sa do školy.


Rastislav Vitkovský, riaditeľ ZŠ Za vodou:


– Bolo by to fajn, ak by táto pandémia ustúpila a vrátili by sme sa do normálneho režimu, ale sme pripravení ukončiť školský rok aj v tejto situácii, ktorá momentálne je. Spôsob vzdelávania si volí každý učiteľ sám, je tu viber, messenger, email, EduPage, videohovory, výučbové videá, FB skupinky, atď. Vychovávateľka ŠKD vyvíja celomesačné aktivity so žiakmi podľa vlastného uváženia, kontaktuje žiakov na 1. stupni a pomáha im s úlohami v čase od 12.00 do 16.00 h. Venuje sa aj žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.


Učitelia sa žiakov snažia nepreťažovať, taktiež treba brať ohľad na to, že rodičia sú pracujúci a nemôžeme od nich vyžadovať, aby sa po príchode z práce so svojimi deťmi učili. Kľúčové učivo z niektorých predmetov, ako je matematika, fyzika, angličtina, preberú v ďalšom školskom roku bez problémov. Úlohy, ktoré žiaci odovzdávajú elektronicky, sú čiastočne hodnotené. Je na učiteľovi či uzná za vhodné klasifikovať zadanú úlohu, alebo nie. Bolo by vhodné zakúpiť učiteľom tablety, napr. cez zriaďovateľa, prípadne ministerstvo školstva, aby nepoužívali svoju pracovnú techniku, vzhľadom k tomu, že je v rodinách viac členov a každý sa potrebuje zariadiť.


Mária Kapitančiková, zástu. riaditeľky MŠ sv. Cyrila a Metoda:


– Sme optimisti a dúfame, že deti nastúpia do školy ešte do konca roka. Učíme na diaľku. Každý týždeň pripravujeme hry, aktivity, úlohy na aktuálnu podtému týždňa podľa nášho vzdelávacieho programu. Hotový materiál je zverejnený na našej webovej stránke. Rodičia a hlavne deti to prijali s nadšením. Máme aj spätnú väzbu, deti nám posielajú prostredníctvom fotografií hotové práce a tešia sa na ďalšie zaujímavé podnety.


Ak ste zatvorení doma a máte obmedzené možnosti, je to nápor na psychiku, preto sme sa aj, my, učiteľky z materskej školy rozhodli pripravovať pre rodičov a deti činnosti na spestrenie dňa. Nám to veľmi pomáha, lebo sme stále akože v práci, rodičia majú zábavu pre detí a deti majú pocit, že sú v materskej škole.


Ján Rusiňák, riaditeľ Špeciálnej ZŠ sv. Anny:


– Pedagogickí zamestnanci pracujú so žiakmi online, telefonicky, poštou a osobne cez poštové schránky. Prispôsobujeme to podľa toho, aké má rodič možnosti. Vypomáhame si aj miestom bydliska zamestnancov, keďže máme žiakov z rôznych obcí okresu Stará Ľubovňa, aj mimo neho. Teda v obci, kde býva náš žiak a aj zamestnanec, úlohy pre žiaka si posielame cez zamestnanca. Najprv sa toho niektorí rodičia báli, predsa len máme žiakov s ťažkým zdravotným znevýhodnením, ale teraz dostávame od rodičov pozitívnu spätnú väzbu.


Monika Bukovičová, riaditeľka MŠ Tatranskej:


– Učitelia dali hlavy dokopy a na webovej stránke školy zriadili novú sekciu s názvom Zábava pre deti. V tejto sekcii si môžu rodičia nájsť námety aktivít, ktoré sú v súčinnosti so Štátnym vzdelávacím programom, Školským vzdelávacím programom, Učebnými osnovami a Týždennými témami. Okrem aktivít tam rodičia nájdu aj konkrétne ciele aktivít, postupy, obrázky, fotodokumentáciu či videa, alebo odkazy.

Okrem týchto činností bola pedagogickými zamestnancami vytvorená skupina na sieti, prostredníctvom ktorej sa dostane pedagógom spätnej väzby. Čo sa týka podnetov, dotazov zo strany rodičov, priebežne ich riešime formou telefonického kontaktu, SMS správami, emailovou komunikáciou.


foto: CGSM, MsÚ


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 13 (7. apríl 2020) 

Comments


bottom of page