top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Možnosti podpory? Odpovedá riaditeľka Úradu práce Anna Lazorčáková

Updated: Nov 26, 2020

Súčasná situácia preveruje všetkých. Mnohé prevádzky sú na hranici prežitia, živnostníci sa obávajú budúcnosti, zamestnanci prichádzajú o prácu i príjem a situácia je neistá. Aké sú možnosti podpory od štátu, kto ju môže využiť, ako o ňu požiadať a či už boli podporené firmy a prevádzky v Starej Ľubovni, aj o tom sme sa rozprávali s Annou Lazorčákovou (na fotografii), riaditeľkou Úradu práce sociálnych veci a rodiny (ÚPSVaR) v Starej Ľubovni.


Vráťme sa ešte k začiatku pandemickej situácie, keď na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenska museli zamestnávatelia prerušiť alebo obmedziť svoje prevádzky. Nemali prakticky na výber, očakávali tak následne avizovanú pomoc od štátu. Aká podpora teda pre nich prišla v rámci prvej vlny pandémie pre okres Stará Ľubovňa?


- Projekt Prvá pomoc je zameraný na poskytovanie finančného príspevku na podporu udržania pracovných miest zamestnávateľovi, ktorý udržal pracovné miesto, resp. miesta v prípade pretrvávajúcich vážnych prevádzkových dôvodov, ktoré nastali a na udržanie prevádzkovania činnosti a podporu SZČO (samostatne zárobkovo činným osobám).

Ak by sme išli konkrétne k číslam, tak ÚPSVaR Stará Ľubovňa uzatvoril od marca 2020 v rámci projektu Prvá pomoc celkom 2 251 dohôd o poskytnutí finančného príspevku. Z toho bolo 2 055 uzatvorených s podnikateľskými subjektmi z okresu Stará Ľubovňa a 196 z iných okresov. Celková suma, ktorá bola v rámci tejto pomoci prostredníctvom štyroch opatrení poskytnutá, je 4 340 426,07 eur. Tu treba ešte pričleniť podporu udržania pracovných miest v materských školách, ktorá bola vyplatená vo výške 498 465,36 eur.


Podnikatelia a živnostníci si v lete trochu vydýchli, ale druhá vlna ich opäť postavila do pozície, že musia teraz požiadať o pomoc. Aké majú možnosti? Povedzme si aj maximálnu výšku podpory.


- Oproti projektu Prvej Pomoci je projekt Prvá pomoc+ určený pre širší okruh žiadateľov a podpora je v porovnaní s doterajšou pomocou finančne vyššia.

O pomoc môžu žiadať zamestnávatelia a SZČO so začiatkom podnikania najneskôr k 2. septembru 2020. Môžu žiadať o príspevok na zamestnancov, ktorí nastúpili do zamestnania rovnako najneskôr k tomuto dátumu. Pomoc je určená aj pre ľudí, ktorí majú súbeh zárobkovej činnosti a pracovného pomeru.

V rámci Prvej pomoci+ sa pre podnikateľské subjekty realizuje pomoc prostredníctvom štyroch opatrení. Všetky informácií nájdu žiadatelia na webovom sídle www.pomahameludom.sk, prípadne na tel. číslach, ktoré sú vyhradené pre poskytovanie informácii pre projekt Prvá pomoc+ na našom úrade, a to 2446111 a 2446112.

Výška príspevku je závislá od opatrenia, ktoré si žiadateľ zvolí a na ktoré ma žiadateľ nárok a je to vo výške 80 % celkovej ceny práce, najviac vo výške 1100 eur, ak je určená na úhradu časti mzdových nákladov zamestnanca, prípadne vo výške od 270 eur - 810 eur, v závislosti na poklese tržieb alebo straty príjmu zo zamestnania.

Pre SZČO, ktorej nevznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia alebo nečerpá tzv. odvodové prázdniny a pre jednoosobové s.r.o., ktoré nemajú žiaden iný príjem, je príspevok vo výške 315 €.

Fyzickým osobám ktoré v čase krízovej situácie prestali vykonávať závislú činnosť, osobnú asistenciu, prestali podnikať môžu požiadať o SOS dotáciu, a to najviac v sume 300 eur v mesiaci a 1 800 eur v príslušnom rozpočtovom roku.


Poďme k praktickým záležitostiam, ako má žiadateľ postupovať? A kedy sa dozvie, či mu bola žiadosť schválená?


- Žiadatelia o Prvú pomoc+ - podnikateľské subjekty žiadajú o pomoc, a to v závislosti od opatrenia prostredníctvom www.pomahameludom.sk, zamestnávateľ podáva žiadosť a výkazy výlučne elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk.

Žiadateľ o SOS dotáciu predkladá vyplnenú a podpísanú žiadosť úradu, v ktorého územnom obvode má pobyt. Formulár žiadosti je zverejnený na www.upsvr.gov.sk/sl. Požiadať je možné aj elektronickými prostriedkami bez kvalifikovaného elektronického podpisu. Informácie o podmienkach i postupe sa môžu žiadatelia dozvedieť aj telefonicky na t. č. 2446310, 2448510. O výsledku konania o SOS dotáciu úrad žiadateľovi oznámi spôsobom, akým bola podaná žiadosť.


Ako reagujú podnikatelia v našom regióne? Využívajú podporu v rámci druhej vlny pandémie od štátu?


- V tomto čase overujeme trvanie podmienok a aktívne komunikujeme s klientmi, ktorým sme vyplácali prvú pomoc počas prvej vlny pandémie, uzatvárame s nimi dodatky k už existujúcim dohodám, tiež vyplácame nároky v prípade predložených výkazov v zmysle stanovených lehôt. Po podpísaní a zverejnení dodatkov v centrálnom registri zmlúv a po doručení výkazov, im budú príspevky vyplácané v čo najkratších možných termínoch.

Čo sa týka nových žiadostí podnikateľských subjektov, doteraz bolo doručených 42 a v rámci SOS dotácie 48. Očakávame ešte ďalšie žiadosti.

Na všetky otázky radi odpovieme, či už na vyššie uvedených telefónnych číslach, prípadne na emailovom kontakte: sl@upsvr.gov.sk.

al, foto: ĽMS


Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 43 (18. november 2020)Comments


bottom of page