top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

10 eur na rok zaplatia iba držitelia modrého preukazu


Do cenníka zliav za parkovacie karty pribudla v septembri ďalšia – 10 € pre zdravotne znevýhodnených. Netýka sa však všetkých. A sú aj takí, ktorí, ktorí by mohli mať na ňu nárok, zaplatili už v predstihu 50 €. Teraz sa pýtajú, či im budú peniaze vrátené.

Na septembrovom zasadnutí poslancov sa okrem iných úprav VZN o regulovanom parkovaní rozšíril cenník ročných parkovacích kariet pre ťažko zdravotne postihnutých (ŤZP), a to sumou 10 €. Platí však pre tých, ktorým vydal Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny modrý parkovací preukaz. Teda nie všetci ŤZP majú túto zľavu, pre ostatných platí, že musia na rok zaplatiť 50 €. To však viacerých zmiatlo a pýtali si vysvetlenie. „V marci sa nehovorilo o tejto zľave, zaplatila som 50 eur, teraz sa chcem opýtať, či si ju môžem uplatniť a či mi bude vrátených 40 eur,“ pýtala sa nás držiteľka modrého parkovacieho preukazu. Ako sme sa dozvedeli na radnici, peniaze, ktoré zaplatili za ročnú kartu, nedostanú späť do peňaženky . „Nebude sa vracať časť úhrady, ale sa im platba predĺži na päť rokov, to znamená, že si na ďalšie roky predplatili úhradu,“ informovala nás Katarína Železníková z právneho úseku.

Pre koho platí zľava? Treba tak vedieť, že sú dve skupiny ŤZP, tí, ktorí majú preukaz ŤZP (platia 50 eur na rok) a teraz aj tí ŤZP, ktorí majú modrú kartičku, ktorú im vydal ÚPSVaR (tú, ktorá sa dáva na okno v aute a oprávňuje stáť na vyhradených miestach pre ŤZP) a títo platia 10 eur ročne. Modrý parkovací preukaz sa vydáva podľa zákona 447/2008, keď je invalidná osoba odkázaná na individuálnu prepravu (nemôže ísť autobusom), ale aj pre iné diagnózy, napríklad cievnu mozgovú príhodu, pohybové obmedzenia, inkontinenciu ťažkého stupňa, autizmus, aspergerov syndróm, onkologické ochorenie, slepotu, hluchotu. Neznamená to teda, že človek s týmto preukazom musí byť nutne imobilný, môže mať však obmedzenia kvôli spomínaným diagnózam, ktoré ostatní nemusia navonok registrovať. Takých je podľa štatistiky 868.

Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 36 (29. september 2020)  


bottom of page