top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Čaká nás ambiociózny rok 2017? Rozhovor s primátorom mesta

Updated: Jul 15, 2020


DSC_0733

Rok 2017 sa nám pomaly rozbieha a Mesto Stará Ľubovňa stojí ako mnohé iné pred každodennými problémami, ale i veľkými víziami a plánmi na tento rok. Aj o nich sme sa rozprávali s primátorom mesta Stará Ľubovňa Ľubošom Tomkom, ktorý svoje pôsobenie posúva do, takpovediac, druhého polčasu volebného obdobia.


Už druhý rok sa v závere kalendárneho roka konštatovalo, že Mesto Stará Ľubovňa je, čo sa financií týka, v dobrej kondícii. Vieme, že ekonomiku mesta ovplyvňuje veľa iných faktorov, o.i., štátna politika, podielové dane… Aké kroky vedenia mesta ale k tomu podľa vás najviac prispeli? Za ambiciózny sme označili Rozvojový program mesta, kde sa plánuje preinvestovať naozaj rekordná suma, a to 1,3 milióna eur. Skúste teda zhodnotiť hospodárenie Mesta za minulý rok s výhľadom na tento. – Áno, hospodárenie mesta je priaznivé a vytvára dostatočný priestor na financovanie  Rozvojového programu mesta. Pozitívnym faktorom je lepší výber podielových daní zo štátu a miestnych daní a poplatkov. Za veľmi dôležité považujem to, že sa nám podarilo zlepšiť a zefektívniť vymáhanie pohľadávok neplatičov. Medziročne sa nám podarilo zvýšiť príjmy z majetku mesta a dokázali sme ušetriť výdavky mesta prostredníctvom verejného obstarávania. Vďaka tomu môžeme vyčleniť takmer 350 tisíc eur na rekonštrukciu ciest a chodníkov v meste z vlastných zdrojov, 336 tisíc eur na rekonštrukciu Domu kultúry, 110 tisíc na rekonštrukciu Domu smútku a na ďalšie investičné akcie, ktoré sú hradené z vlastných zdrojov mesta. Osobitne by sme sa chceli dotknúť školstva. Vieme, že tam prúdi najviac peňazí, čo je aj logické. V minulom roku sa mnohé školské zariadenia tešili aj z veľkých investičných akcií. Skúste ale pripomenúť, čo sa v školstve plánuje na ďalšie obdobie. Vieme, že novinkou je aj to, že viaceré školy by si mohli zlepšiť svoje vnútorné vybavenie v rámci projektu… – Je to tak, že polovica bežných výdavkov mesta smeruje do školstva a naviac sme v predchádzajúcom roku zrealizovali niekoľko investičných akcií v rámci Rozvojového programu mesta. Spomeniem rekonštrukciu telocvične a kuchyne v ZŠ na Komenského ulici, rekonštrukciu strechy nad telocvičňou v ZŠ na Levočskej ulici, výstavbu novej triedy v MŠ na Tatranskej ulici a zlepšenie podmienok v elokovanom pracovisku MŠ Za vodou. Ani tento rok nechceme školstvo vynechať v rámci investícií, kde sa chceme prioritne zamerať na fondové zdroje. Chceme sa zapojiť do vyhlásenej výzvy na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu vo všetkých základných školách v meste. Momentálne sa spracováva projektová dokumentácia na rozšírenie kapacity v MŠ na Tatranskej ulici prostredníctvom rekonštrukcie terás, taktiež sa spracováva projektová dokumentácia na novú materskú škôlku v Podsadku a aktualizuje sa projektová dokumentácia na obnovu budovy Základnej umeleckej školy Jána Melkoviča. Za zmienku stojí aj fakt, že po rokoch sa cirkevnému školstvu vyrovnala dotácia z 88 na 100 percent, ako hodnotíte tento posun? – Dofinancovanie cirkevného školstva na úroveň 100 % normatívu na žiaka hodnotím ako správny krok a som rád, že poslanci túto zmenu odsúhlasili. Samostatnou kapitolou sú aj mestské „eseročky“ a príspevková organizácia VPS. O nich sa hovorí nielen ostatné dva roky, skúste stručne pripomenúť, kde tu vidíte najväčšie boľačky, resp. problémy, ktoré už neznesú dlhodobý odklad? – Hospodárske výsledky firiem za predchádzajúci rok ešte nie sú uzavreté a budem ich hodnotiť na aprílovom zastupiteľstve. Za najväčšiu boľačku ale považujem skládku komunálneho odpadu, kde sa nám nepodarilo získať povolenie na výstavbu štvrtej kazety, preto v tomto roku počítame s výstavbou prekládkovej stanice pri areáli kompostárne. Ako pozitívne vnímam to, že mestská spoločnosť EKOS získala nové zberové vozidlo na zvoz biologického odpadu. No a v tomto roku by mala byť vyhlásená výzva na rekonštrukciu teplovodných rozvodov, kde oprávneným žiadateľom by mala byť mestská spoločnosť SLOBYTERM, túto príležitosť chceme využiť, keďže technický stav rozvodov je energeticky neefektívny. V príspevkovej organizácii VPS chceme pokračovať v obnove strojového vybavenia a momentálne čakáme na výsledok posudzovania žiadosti na nákup nového zametacieho vozidla. Mesto má v pláne na tento rok veľké investície, spomínali ste obnovu Domu kultúry, schválila sa prekládková stanica pre EKOS, Biely dom by sa tiež mohol dočkať, na obnovu čaká ZUŠ-ka, ale i ZŠ Levočská, cesty v Podsadku, seniorské centrum… Je toho dosť, čo ale pokladáte za prioritu, kde momentálne sústreďuje Mesto svoje sily? – Rok 2017 je z pohľadu projektov, ktoré Mesto plánuje, naozaj ambiciózny. Momentálne máme rozpracovaných osem projektov, na ktorých pracujeme. Už som spomínal projekty v oblasti školstva. Chceme komplexne zrekonštruovať vonkajší skelet Domu kultúry, dobrou správou je, že máme možnosť získať časť finančných prostriedkov z environmentálneho fondu. Taktiež sa budeme uchádzať o získanie finančných prostriedkov na rekonštrukciu Komunitného centra v Podsadku, uzávierka žiadosti je 24. februára. V súčasnosti súťažíme návrh architektonického stvárnenia Bieleho domu, žiadosť na rekonštrukciu plánujeme podať v 2. polroku roku 2017. V prípade centra pre seniorov počítame s alternatívou v areáli Ľubovnianskej nemocnice, pripravujeme podklady na majetkovoprávne vysporiadanie a výzva by mala byť vyhlásená tento rok. Vyvinieme maximálne úsilie, aby sme spomínané projektové zámery pretavili do konkrétnych výsledkov. Vieme, že sa očakáva, že Mesto získa financie nielen z projektov, ale aj z predaja majetku. Máte v pláne ísť aj do nejakých odvážnejších úverov, možno aj z hľadiska priaznivej úverovej zaťaženosti mesta? – Tento rok plánujeme vyhlásiť verejno-obchodnú súťaž na odpredaj pozemkov pod starým cintorínom, výnos chceme použiť na krytie výdavkov Rozvojového programu mesta alebo na výkup pozemkov. Na najbližšom mestskom zastupiteľstve sa chceme zaoberať komplexnou rekonštrukciou OD Družba s rozpočtovým nákladom 986 tisíc eur, na ktoré chceme použiť úverové zdroje. Na stole sú, samozrejme, aj mega-investície, ako obchvat mesta, ale tiež boľačka mesta – zimný štadión… Vieme, že to sú veci, ktoré zamestnávajú Mesto už desiatky rokov, ako sa ale darí hýbať s týmito investíciami? – Na obchvat mesta bolo minulý rok vydané stavebné povolenie a projekt bol zaradený do indikatívneho zoznamu projektových zámerov Integrovaného regionálneho operačného programu. A na februárovom zastupiteľstve sa chceme zaoberať aj problematikou zimného štadióna, kde chceme informovať o súčasnom stave. Ak by sme mali pripomenúť aj jednotlivé oblasti života v meste, tak vieme, že na poslaneckých zasadnutiach sa ozývajú hlasy, že viac by mali dostať športovci, iní vidia ako zaznávanú oblasť sociálnu… Ako to vidíte vy? – Tento rok zvyšujeme sumu, ktorá je určená na dotácie v oblasti športu, kultúry a sociálnych vecí o 20 tisíc eur, celkovo na 120 tisíc eur. Veľmi dôležitú úlohu mesta vidím však aj v budovaní športovísk. Tento rok bude dokončená umelá tréningová plocha na futbal a budeme hľadať možnosti rekonštrukcie malej športovej haly. Na záver sa chceme dotknúť aj spolupráce s poslancami, môžete všeobecne zhodnotiť túto oblasť v polčase volebného obdobia? Ktoré témy v uplynulom období ich spájali a naopak, boli aj také, ktoré ich rozdeľovali? Samozrejme, aj v kontexte s vedením mesta. – Spoluprácu s poslancami hodnotím veľmi pozitívne. Samozrejme, nie všetky návrhy prechádzajú jednohlasne, niektoré neprechádzajú vôbec, ale vnímam to ako úplne prirodzenú súčasť fungovania mestskej samosprávy. A v neposlednom rade nás zaujíma aj verejnosť, novinkou tohto volebného obdobia sú stretnutia s občanmi. Majú podľa vás význam, čerpá Mesto z ich názorov, postojov a možno aj kritiky? Čo obyvateľov Mesta podľa vašich 2-ročných skúseností v pozícii primátora najviac ťaží? – Je veľmi dôležité, aby sa obyvatelia zaujímali o svoje mesto, o prostredie v ktorom žijú. V predchádzajúcom roku sme zorganizovali dve stretnutia s obyvateľmi, jedno na OD Družba a jedno v kine Tatra. Taktiež sme mali v priebehu roka niekoľko menších stretnutí na mestskom úrade. Pripomienky, návrhy a podnety obyvateľov, ktoré boli prednesené na verejných stretnutiach, sú zverejňované na webovej stránke mesta, samozrejme, v rámci možnosti sa snažíme tieto podnety riešiť.


Foto: Mário Veverka


Comments


bottom of page