top of page

Mesto Stará Ľubovňa informuje

 

Mestské ceny čakajú na svojich laureátov

Mesto Stará Ľubovňa na základe VZN č. 29 udeľuje Cenu mesta a Cenu primátora mesta osobnostiam a kolektívom, ktoré sa výraznou mierou podieľali a podieľajú na jeho všestrannom rozvoji a zviditeľňovaní doma i v zahraničí.

O držiteľoch týchto významných cien môžete spolurozhodovať aj Vy, obyvatelia Starej Ľubovne, prostredníctvom svojich návrhov.

Návrhy za: vynikajúce tvorivé úkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej, verejno-prospešnej a športovej činnosti; činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí; činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho obyvateľov doručte do kancelárie primátora mesta a prednostu MsÚ do 30. septembra.

O laureátoch Ceny mesta rozhodnú poslanci MsZ na svojom októbrovom zasadnutí, o laureátoch Ceny primátora mesta rozhoduje primátor mesta. Ocenenia budú laureátom odovzdané na slávnostnom rokovaní mestského zastupiteľstva.

Návrhy predkladajte na tlačivách. Viac na www.staralubovna.sk

 

366038087_682370533934372_5123346204816921200_n.jpg

ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN MATRIKY

Z dôvodu vyplácania rodičovského dôchodku Sociálnou poisťovňou, ktorá ovplyvnila činnosť matričných úradov, najmä vykonávaní opravy vzťahových údajov bude Matričný úrad v Starej Ľubovni pre verejnosť otvorený následovne: Pondelok: 8.00 - 11.30, 12.30 - 15.00, utorok: 8.00 - 11.30, streda: 8.00 - 11.30, 12.30 - 16.30, štvrtok: nestránkový deň a piatok: 8.30 - 11.30, 12.30 - 13.30 h.

 

Zmena nedeľných cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy v okrese

Od  1.6.2023 dochádza k zmene nedeľných cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy v okrese Stará Ľubovňa. Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s IDS Východ pristupujú k úpravám v súvislosti s mimoriadnou zmenou grafikonu vlakovej dopravy, ktorá platí od 2. mája 2023 a týka sa nedeľnej dochádzky na internáty do Prešova, Košíc a Popradu.

Viac informácií na: https://idsvychod.sk/nedelne-autobusy-v-okoli-starej-lubovne-sa-prisposobia-vlakom/.

Štatistické zisťovanie rodinných účtov  

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. V zmysle vyhlášky Štatistického úradu SR č. 292/2020 Z. z. sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2023. Účelom štatistického zisťovania je o. i. získať informácie o štruktúre, výške a vývoji výdavkov, spotreby a príjmov FO v rôznych typoch domácností. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému ŠÚ SR, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2023 vybraných 273 samospráv, medzi nimi aj mesto Stará Ľubovňa. Do zisťovania je zaradených takmer 2 500 domácností.

Zisťovanie sa uskutoční od 6. decembra 2022 do 12. januára 2024.

V tomto období vybrané domácnosti v našom meste navštívi zamestnanec ŠÚ SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných štatistických údajov upraje zákon č. 540/2021 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a ochranu osobných údajov Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane FO pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "nariadenie") a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Za ochranu dôverných a osobných údajov zodpovedá ŠÚ SR, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na čísle 051/7735 321, 0917 880 100 - Ing. Iveta Popovcová, vedúca odd., adresa: Plzenská 2, 080 16  Prešov.

 

Polícia varuje

Ako nenaletieť podvodníkom
- Na takéto typy správ nereagovať, neodpovedať, nekomunikovať a hneď ich zmazať,

- ak s takouto osobou komunikujete a doteraz ste neposlali peniaze, tak takúto osobu zablokujte, prestaňte s ňou komunikovať,

- ak ste e-mail už otvorili, neklikajte na priložené odkazy,

- neposielajte peniaze

- neposkytujte svoje osobné údaje, údaje o vašom účte v banke, čísle platobnej karty ani iné informácie, ktoré by mohli byť neskôr zneužité, taktiež neumožnite páchateľom používať na vašom počítači tzv. VZDIALENÉ OVLÁDANIE PRACOVNEJ PLOCHY.

Organizujete zaujímavé kultúrne podujatie v rámci okresu Stará Ľubovňa, nahláste nám to a my budeme radi informovať našich návštevníkov, kde sa môžu kultúrne vyžiť. Napíšte nám mail alebo volajte na +421 915 903 015.

Túto informáciu vyhľadáva na našej webovej stránke veľmi veľa ľudí. Chceli by ste na tejto stránke inzerovať? Ozvite sa nám mailom alebo telefonicky na +421 915 903 015.

bottom of page