top of page

Mesto Stará Ľubovňa informuje

 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA ZŠ NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

Ak dieťa dovŕši do 31.8.2023 vek šesť rokov, je povinnosťou zákonného zástupcu prihlásiť ho na plnenie školskej dochádzky v základnej škole. Zápisy do 1. ročníka v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stará Ľubovňa na školský rok 2023/2024 sa budú v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 48 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stará Ľubovňa, a to: v Základnej škole Komenského 6, v Základnej škole Levočská 6, v Základnej škole Za vodou 14, a v Základnej škole Podsadek 140 konať v dňoch 12.  - 14. apríla, v čase od 13.00 do 17.00 h.

Konkrétny spôsob zápisu v jednotlivých základných školách si môžete pozrieť na webových sídlach jednotlivých škôl:. https://zskomsl.edupage.orghttps://zslevocskasl.edupage.orghttps://zszavodousl.edupage.orghttps://zspodsadek.edupage.org.

     Podľa platnej legislatívy žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej, ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie. Školské obvody podľa trvalého bydliska sú určené Všeobecne záväzným nariadením č. 35 o určení školských obvodov základných škôl v meste Stará Ľubovňa: 

https://www.staralubovna.sk/resources/File/vzn-c-35-o-urceni-skolskych-obvodov-zs.pdf

https://www.staralubovna.sk/resources/File/vzn-c-48-o-urceni-miesta-a-casu-zapisu-dietata-na-plnenie-povinnej-skolskej-dochadzky.pdf

Štatistické zisťovanie rodinných účtov  

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. V zmysle vyhlášky Štatistického úradu SR č. 292/2020 Z. z. sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2023. Účelom štatistického zisťovania je o. i. získať informácie o štruktúre, výške a vývoji výdavkov, spotreby a príjmov FO v rôznych typoch domácností. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému ŠÚ SR, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2023 vybraných 273 samospráv, medzi nimi aj mesto Stará Ľubovňa. Do zisťovania je zaradených takmer 2 500 domácností.

Zisťovanie sa uskutoční od 6. decembra 2022 do 12. januára 2024.

V tomto období vybrané domácnosti v našom meste navštívi zamestnanec ŠÚ SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných štatistických údajov upraje zákon č. 540/2021 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a ochranu osobných údajov Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane FO pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "nariadenie") a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Za ochranu dôverných a osobných údajov zodpovedá ŠÚ SR, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na čísle 051/7735 321, 0917 880 100 - Ing. Iveta Popovcová, vedúca odd., adresa: Plzenská 2, 080 16  Prešov.

 

Polícia varuje

Ako nenaletieť podvodníkom
- Na takéto typy správ nereagovať, neodpovedať, nekomunikovať a hneď ich zmazať,

- ak s takouto osobou komunikujete a doteraz ste neposlali peniaze, tak takúto osobu zablokujte, prestaňte s ňou komunikovať,

- ak ste e-mail už otvorili, neklikajte na priložené odkazy,

- neposielajte peniaze

- neposkytujte svoje osobné údaje, údaje o vašom účte v banke, čísle platobnej karty ani iné informácie, ktoré by mohli byť neskôr zneužité, taktiež neumožnite páchateľom používať na vašom počítači tzv. VZDIALENÉ OVLÁDANIE PRACOVNEJ PLOCHY.

Organizujete zaujímavé kultúrne podujatie v rámci okresu Stará Ľubovňa, nahláste nám to a my budeme radi informovať našich návštevníkov, kde sa môžu kultúrne vyžiť. Napíšte nám mail alebo volajte na +421 915 903 015.

Túto informáciu vyhľadáva na našej webovej stránke veľmi veľa ľudí. Chceli by ste na tejto stránke inzerovať? Ozvite sa nám mailom alebo telefonicky na +421 915 903 015.

bottom of page