top of page

Mesto Stará Ľubovňa informuje

 

441513071_862136792619387_1748668425254586885_n.jpg

Do práce na bicykli či peši

Aj Stará Ľubovňa je už zaregistrovaná v kampani Do práce na bicykli s cieľom motivovať samotných zamestnancov, aby viac používali pri každodennom cestovaní do práce nielen bicykel, ale aj chôdzu a verejnú dopravu. Súťaž je určená pre všetkých obyvateľov SR, ktorí sa v termíne do 7. júna oficiálne zaregistrujú na internetovej stránke www.dopracenabicykli.eu.

Európske voľby

Voličský preukaz umožňuje počas júnových eurovolieb hlasovať aj mimo trvalého bydliska v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku. Osobne môže volič preukaz vybaviť najneskôr posledný pracovný deň pred voľbami, čiže do 7. júna. O možnostiach informovalo ministerstvo vnútra.

Voľby do Európskeho parlamentu sa budú na Slovensku konať v sobotu 8. júna. Kandiduje 23 strán a jedna koalícia. Slováci budú voliť 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie. Zakrúžkovať môžu najviac dvoch kandidátov z jednej kandidátnej listiny. Hlas bude platný aj vtedy, ak volič odovzdá neupravený hlasovací lístok.

Preložený termín

Riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni, ktoré bolo naplánované na aprílový termín, sa zrušilo a preložilo na stredu 15. mája.

 

Zatvorená ambulancia

Ľubovnianska nemocnica pripomína, že od 1. mája do 1. septembra tohto roku bude pozastavená činnosť na neurologickej ambulancii v Spišskej Starej Vsi, a to z dôvodu výpadku lekárov. Zastupovanie je zabezpečené na neurologických ambulanciách v tunajšej nemocnici.

Zápis detí do MŠ

Od 1. mája môžu rodičia zapísať svoje dieťa do materskej školy (MŠ). Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku, výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2024, je predprimárne vzdelávanie povinné. Zápis do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stará Ľubovňa - MŠ  Tatranská s elokovaným pracoviskom na Ulici Za vodou a MŠ Vsetínska s elokovaným pracoviskom na Komenského ul. sa uskutoční od 1. do 15. mája v čase prevádzky. Viac na webových sídlach MŠ.

 

Pre darcov krvi

Platí bezplatné parkovanie v parkovacom dome Ľubovnianskej nemocnice, n.o. po dobu darovania krvi (1 vstup v deň darovania krvi). Pre uplatnenie bezplatného parkovania je potrebné dostaviť sa po darovaní do pokladne ĽN, n.o. s parkovacím lístkom a potvrdením o darovaní krvi, kde mu bude platba za parkovanie zrušená.

Úprava poplatkov za jednorazové parkovné

Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom rokovaní 14.12.2023 úpravu výšky poplatku za jednorazové parkovné. Tieto úpravy boli vyvolané jednak zvýšenými nákladmi v súvislosti s údržbou parkovísk ako aj skutočnosťou, že regulované parkoviská sú dosť zaplnené čím sa stráca pôvodný zmysel regulácie.

Výška úhrady za jednorazové parkovné bude od 1.2.2024 nasledovná:

a) 0,70 € / hodinu pri zakúpení stieracieho parkovacieho lístka v označených predajniach

b) 0,60 € za prvú hodinu a 0,70 € za každú ďalšiu začatú hodinu pri zaplatení prostredníctvom sms správy

c) 0,45 € za prvú hodinu a 0,65 € za každú ďalšiu začatú hodinu pri zaplatení prostredníctvom mobilnej aplikácie.

Ceny parkovacích kariet pri rezidentských kartách ostávajú nezmenené na sume 10 €.

Rovnako sa nemenia ani poplatky za ostatné typy ročných parkovacích kariet.

 

202401310930370.202001301712520-cennik-rocne-karty.jpg

ZÁKAZ PARKOVANIA NA CHODNÍKOCH

Upozorňujeme všetkých vodičov, že od od 1. októbra 2023 platí novela zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke, podľa ktorej je parkovanie na chodníku plošne zakázané. Výnimkou sú len miesta označené dopravným značením.

 

Zmena nedeľných cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy v okrese

Od  1.6.2023 dochádza k zmene nedeľných cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy v okrese Stará Ľubovňa. Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s IDS Východ pristupujú k úpravám v súvislosti s mimoriadnou zmenou grafikonu vlakovej dopravy, ktorá platí od 2. mája 2023 a týka sa nedeľnej dochádzky na internáty do Prešova, Košíc a Popradu.

Viac informácií na: https://idsvychod.sk/nedelne-autobusy-v-okoli-starej-lubovne-sa-prisposobia-vlakom/.

Štatistické zisťovanie rodinných účtov  

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. V zmysle vyhlášky Štatistického úradu SR č. 292/2020 Z. z. sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2023. Účelom štatistického zisťovania je o. i. získať informácie o štruktúre, výške a vývoji výdavkov, spotreby a príjmov FO v rôznych typoch domácností. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému ŠÚ SR, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2023 vybraných 273 samospráv, medzi nimi aj mesto Stará Ľubovňa. Do zisťovania je zaradených takmer 2 500 domácností.

Zisťovanie sa uskutoční od 6. decembra 2022 do 12. januára 2024.

V tomto období vybrané domácnosti v našom meste navštívi zamestnanec ŠÚ SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných štatistických údajov upraje zákon č. 540/2021 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a ochranu osobných údajov Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane FO pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "nariadenie") a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Za ochranu dôverných a osobných údajov zodpovedá ŠÚ SR, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na čísle 051/7735 321, 0917 880 100 - Ing. Iveta Popovcová, vedúca odd., adresa: Plzenská 2, 080 16  Prešov.

 

Polícia varuje

Ako nenaletieť podvodníkom
- Na takéto typy správ nereagovať, neodpovedať, nekomunikovať a hneď ich zmazať,

- ak s takouto osobou komunikujete a doteraz ste neposlali peniaze, tak takúto osobu zablokujte, prestaňte s ňou komunikovať,

- ak ste e-mail už otvorili, neklikajte na priložené odkazy,

- neposielajte peniaze

- neposkytujte svoje osobné údaje, údaje o vašom účte v banke, čísle platobnej karty ani iné informácie, ktoré by mohli byť neskôr zneužité, taktiež neumožnite páchateľom používať na vašom počítači tzv. VZDIALENÉ OVLÁDANIE PRACOVNEJ PLOCHY.

Organizujete zaujímavé kultúrne podujatie v rámci okresu Stará Ľubovňa, nahláste nám to a my budeme radi informovať našich návštevníkov, kde sa môžu kultúrne vyžiť. Napíšte nám mail alebo volajte na +421 915 903 015.

Túto informáciu vyhľadáva na našej webovej stránke veľmi veľa ľudí. Chceli by ste na tejto stránke inzerovať? Ozvite sa nám mailom alebo telefonicky na +421 915 903 015.

bottom of page