Mesto Stará Ľubovňa informuje

MOŽNOSTI OČKOVANIA

V piatok 26. novembra sa bude očkovať od 9.00 do 16.00 h v kultúrnom dome v St. Ľubovni jednodávkovou vakcínou od Johnson & Johnson - od 18 rokov. Telefonická predregistrácia je potrebná do 25. novembra na čísle 052/43 15 236, 0917 318 325.

V Ľubovnianskej nemocnici sa očkuje 24. a 25. novembra od 7.30 do 11.45 h a od 12.30 do 14.00 h - pre registrovaných. V piatok 26. novembra od 7.30 do 11.45 h a od 12.30 do 14.00 h - deti od 12 do 17 rokov. Je dôležité dodržať 6 mesiacov od 2. dávky očkovania a doniesť o tom doklad.

Platné pravidlá pri 3. stupni ohrozenia podľa Covid Automat

 

Rúška

- povinné nosenie respirátora FFP2 v interiéri a rúška v exteriéri

Bohoslužby

- plne zaočkovaní: maximálne 100 osôb s povinným zoznamom účastníkov

- OTP: maximálne 1 osoba na 15 m2 (ak je plocha menšia ako 90 m2 tak maximálne 6 osôb)

- základ: maximálne 1 osoba na 25 m2 (ak je plocha menšia ako 150 m2 tak maximálne 6 osôb)

Obrady – sobáš, krst, pohreb a iné

- plne zaočkovaní maximálne 100 osôb s povinným zoznamom účastníkov

- OTP: maximálne 6 osôb s výnimkou pohrebov

- základ: maximálne 6 osôb s výnimkou pohrebov

ZAKÁZANÉ je organizovanie osláv, večierkov, svadieb a karov

Obchody, služby

- dovolený je maximálne 1 zákazník na 15 metrov štvorcových predajnej plochy. Plne zaočkovaní a OTP bez obmedzení

Reštaurácie

- iba okienkový predaj a rozvoz

Cestovanie

- pohyb nie je časovo, ani územne obmedzený (v minulosti sa viazal na núdzový stav)

Školy

- fungujú bežnou, prezenčnou formou, pričom ich činnosť podlieha pravidlám podľa školského covid automatu

Múzeá a iné

- v múzeách, galériách, výstavných sieňach a knižniciach sú povolené len individuálne prehliadky pre plne zaočkovaných s dodržaním maximálneho počtu 1 osoby na 15 metrov štvorcových

Ubytovanie

- zakázané, okrem karanténnych zariadení, ubytovania v súvislosti s výkonom povolania a ubytovania dlhodobého charakteru  

Taxi

- povolené s dodržaním podmienok maximálne dvoch klientov na zadných sedadlách, povinná je dezinfekcia po každom klientovi

Fitness

- prevádzky sú zatvorené

Hromadné podujatia

- povolené len pre plne zaočkovaných, maximálne 100 účastníkov s ich povinným zoznamom

Nezabudnite navrhnúť svojich laureátov

 

Mesto Stará Ľubovňa na základe VZN č. 29 od roku 1999 udeľuje Cenu mesta a Cenu primátora mesta osobnostiam a kolektívom, ktoré sa výraznou mierou podieľali a podieľajú na jeho všestrannom rozvoji a zviditeľňovaní doma i v zahraničí.

Slávnostné odovzdávanie ocenení sa koná už tradične v decembri – pri príležitosti sviatku patróna mesta sv. Mikuláša.

O držiteľoch týchto významných cien môžete spolurozhodovať aj Vy, obyvatelia Starej Ľubovne, prostredníctvom svojich návrhov.

Návrhy za: vynikajúce tvorivé úkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej, verejno-prospešnej a športovej činnosti, činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí, činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho obyvateľov doručte do kancelárie primátora mesta a prednostu MsÚ do 30. septembra.

O laureátoch Ceny mesta rozhodnú poslanci MsZ na svojom októbrovom zasadnutí. O laureátoch Ceny primátora mesta rozhoduje primátor mesta.

Tlačivá na predkladanie návrhov nájdete na webovej stránke Mesta Stará Ľubovňa v časti „aktuality“.

Poznámka:

V roku 2020 sa mestské ocenenia z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie neudeľovali. Preto sa návrhy doručené v minulom roku budú posudzovať spoločne s novými návrhmi a nie je potrebné ich opätovne podávať.

Zákaz návštev

V dôsledku zhoršenia epidemiologickej situácie na území okresu Stará Ľubovňa a na základe vyhlášky ÚVZ SR sa dňom 16.8.2021 zakazujú návštevy na lôžkových oddeleniach Ľubovnianskej nemocnice, n.o.

Obmedzenie (zákaz návštev) sa nevzťahuje na:

a) kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim,

b) u osôb, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko choré alebo umierajúce,

c) osôb, ktoré sú najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,

d) osôb, ktoré sú najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,

e) osôb, ktoré sú najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,

f) osôb, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, alebo

g) osôb, ktoré sa pri vstupe do zariadenia preukážu negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu, alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín od odberu; povinnosť preukazovať sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 sa nevzťahuje na osobu do 12 rokov veku.

 

Polícia varuje

Ako nenaletieť podvodníkom
- Na takéto typy správ nereagovať, neodpovedať, nekomunikovať a hneď ich zmazať,

- ak s takouto osobou komunikujete a doteraz ste neposlali peniaze, tak takúto osobu zablokujte, prestaňte s ňou komunikovať,

- ak ste e-mail už otvorili, neklikajte na priložené odkazy,

- neposielajte peniaze

- neposkytujte svoje osobné údaje, údaje o vašom účte v banke, čísle platobnej karty ani iné informácie, ktoré by mohli byť neskôr zneužité, taktiež neumožnite páchateľom používať na vašom počítači tzv. VZDIALENÉ OVLÁDANIE PRACOVNEJ PLOCHY.

Grantová schéma 2021 "Záleží nám na Starej Ľubovni!"

Máte nápad, ako skrášliť svoje mesto a dokážete ho uskutočniť dobrovoľníckou prácou, v ktorej spojíte sily s vašimi priateľmi, susedmi a známymi?  Mesto Stará Ľubovňa už po siedmy raz vyhlasuje V Ý Z V U na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu revitalizácie verejných plôch, rekonštrukciu existujúceho mobiliáru a vybudovanie nových prvkov v meste Stará Ľubovňa, v rámci ktorej sa môžu Staroľubovňania uchádzať o podporu vo výške 500 €.

Viac na: www.staralubovna.sk

 

 

Sčítanie obyvateľov 2021

Mesto Stará Ľubovňa vyzýva občanov mesta, aby si splnili svoju zákonnú povinnosť a sčítali sa buď pomocou mobilnej aplikácie alebo navštívili webovú stránku www.scitanie.sk, do ktorej sa prihlásite zadaním rodného čísla.

Sčítanie nezaberie viac ako 10 minút času. Táto forma sčítania je z epidemiologického pohľadu ideálna a nepredstavuje riziko.

Termín elektronického sčítania je do 31.3.2021. Nenechávajte si to na poslednú chvíľu!  

K dnešnému dňu je v meste Stará Ľubovňa sčítaných 68 %, čo je 11 125 obyvateľov z celkového počtu 16 070 obyvateľov.

Pomôžte aj svojim známym a blízkym, ktorí nemajú možnosť sa sčítať elektronicky, stačí ak Vám poskytnú rodné číslo a informácie, ktoré sa v sčítacom formulári nachádzajú.

Do sčítacieho formulára zadávajte údaje, ktoré boli rozhodujúce do 31.12.2020, to znamená, že ak sa Vám narodilo dieťatko 31.12.2020 sčítate aj jeho, avšak ak sa narodilo v roku 2021, tak ho sčítavať nebudete. Sčítať môžete aj rodinných príslušníkov, ktorí majú akýkoľvek pobyt (trvalý, prechodný) v meste Stará Ľubovňa, avšak dlhodobo sa v meste nezdržiavajú.

V prípade nesplnenia si svojej povinnosti sčítať sa, mesto uloží pokutu od 25,00 - 250,00 Eur.

Asistované sčítanie od 01.04.2021 (presný termín sa určí podľa epidemiologickej situácie) bude k dispozícii prioritne pre obyvateľov digitálne vylúčených, to znamená, že bez internetu, pre seniorov, pre osamelých seniorov).

 

TESTOVANIE - COVID AUTOMAT - AKTUALIZOVANÉ

- od pondelka 15.3. bude okres Stará Ľubovňa v III. stupni varovania

- do práce potrebujete test nie straší ako 7 dní

- zamestnanci škôl, zákonní zástupcovia žiakov MŠ a ZŠ, žiaci II. stupňa potrebujú negatívny test nie starší ako 7 dní

V piatok 12.3. OM RÚVZ 7:30-10:30 nebude v prevádzke z technických príčin.

 

Oznam o činnosti MsÚ od 3. februára

Činnosť Mestského úradu v Starej Ľubovni bude od 3. februára do odvolania pre vybavovanie neodkladných záležitostí obnovená podľa nasledovných úradných hodín

Po., Ut., Št.  8.00 - 11.30; 12.30 - 15.00, St.  8.00 - 11.30; 12.30 - 16.30, Pi. 8.00 - 11.30; 12.30 - 13.30, obedňajšia prestávka 1.30 - 12.30 na pracoviskách: podateľňa, matričný úrad, osvedčovanie listín a podpisov a pokladňa.

Od 8. februára je potrebné sa pri vstupe na úrad preukázať negatívnym testom na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní. 
V záujme ochrany zdravia aj naďalej odporúčame využiť  telefonickú komunikáciu –052/4315111, e-mailovú komunikáciu na podatelna@staralubovna.sk, resp. písomnú – vhodením podaní do schránky umiestnenej na fasáde MsÚ. Platby je možné realizovať aj elektronicky. Bankové spojenie: VÚB banka, a.s. Číslo účtu vo formáte IBAN: SK61 0200 0000 0000 1222 5602.
Poplatky SOÚ pre ÚR a SP za stavebné povolenia, žiadosti o kolaudačné rozhodnutia a pod. je možné realizovať taktiež elektronicky. Bankové spojenie: VÚB banka, a. s.,  číslo účtu – IBAN: SK94 0200 0000 0026 9461 9455.

POTVRDENIE O ŽITÍ DO ČR
V prípade, že z objektívnych dôvodov – v súvislosti s pandémiou COVID-19 sa nedá podpis dôchodcu na potvrdení o žití úradne osvedčiť (príslušné úrady sú zatvorené) alebo nefungujú poštovné služby, tak v tejto situácií sa dá akceptovať zaslanie POTVRDENIA O ŽITÍ podľa pravidiel v období pandémie, t.j. dôchodca potvrdenie o žití vyplní, podpíše svojím vlastnoručným podpisom a zašle ho poštou na adresu ČSSZ, Křížová 25, 225 08 Praha, alebo  e-mailom na elektronickú adresu podateľne ČSSZ posta@cssz.cz. Tieto objektívne dôvody musí dôchodca v potvrdení o žití doslovne uviesť !!!!! INAK NEMUSÍ BYŤ Potvrdenie o žití považované za platné!!!!

Ako dôvod neosvedčeného podpisu na potvrdení o žití zadajte:  Z dôvodu pandémie COVID – 19 a na základe uznesenia vlády SR o obmedzení pohybu na území SR je činnosť MsÚ v Starej Ľubovni obmedzená - bezstránková do odvolania.

Informácie a opatrenia v meste Stará Ľubovňa

Ľubovnianska nemocnica, n.o. Stará Ľubovňa oznamuje, že od dnes, 27.1.2021 je spustená možnosť registrácie na očkovanie ľudí nad 75 rokov na stránke:

https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-vaccination-form.php

Informácie a opatrenia v meste Stará Ľubovňa

Zmena vo vykonávaní Ag testov na COVID - 19 na odberovom mieste Ľubovnianska nemocnica, n.o.:

Od 18.1.2021 bude možné vykonať bezplatný antigénový test len po predchádzajúcom objednaní na linku: https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php

Odberové miesto je v prevádzke v pracovné dni od 10.00 – 13.00 a od 14.00 - 18.00 h, posledný odber pred obedom je 12.30 h a posledný odber večer je 17.30 h.

Objednávkový systém bude spustený v priebehu zajtrajška, t. j. 15.1.2021

 

 

Mestská plaváreň otvorená!

Slobyterm, spol. s r.o., Stará Ľubovňa oznamuje, že od 1. decembra je opäť KRYTÁ PLAVÁREŇ otvorená!

Podmienky prevádzky:

  • krytá plaváreň bude otvorená v čase od 8.00 do 19.30 h,

  • maximálny počet nesmie prekročiť 6 osôb/h,

  • vstupy budú jednohodinové od 8.00 do 18.00 h,

  • objednávky osobne alebo na tel. čísle 052/38 10 785,

  • upravené vstupné pre dospelých a deti nad 10 rokov vo výške 3,50 €/h, pre deti do 10 rokov a seniorov 1,80 € na hodinu.

Sčítanie obyvateľov 2021 od 15.2. do 31.3.2021

Všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára. Pod pojmom obyvateľ sa v tomto prípade rozumie:

a)      každý, kto má na Slovensku trvalý, prechodný, ale aj tolerovaný pobyt

b)      občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenska obvyklý pobyt

c)      neplnoleté osoby, teda deti, je povinný sčítať rodič, respektíve zákonný zástupca

d)     obyvatelia, ktorí nie sú schopní sčítať sa sami môžu využiť službu asistovaného sčítania.

  • Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára do 31. marca 2021, t. j. počas 6 kalendárnych týždňov.

  • Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby kedykoľvek a na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet, a to vyplnením sčítacieho formulára

  • Sčítací formulár nájdete na webovej stránke www.scitanie.sk

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Viac na: www.staralubovna.sk

Organizujete zaujímavé kultúrne podujatie v rámci okresu Stará Ľubovňa, nahláste nám to a my budeme radi informovať našich návštevníkov, kde sa môžu kultúrne vyžiť. Napíšte nám mail alebo volajte na +421 915 903 015.

Túto informáciu vyhľadáva na našej webovej stránke veľmi veľa ľudí. Chceli by ste na tejto stránke inzerovať? Ozvite sa nám mailom alebo telefonicky na +421 915 903 015.