Mesto Stará Ľubovňa informuje

 

Výmena teplovodných rozvodov

Slobyterm, spol. s r. o., Stará Ľubovňa oznamuje všetkým vlastníkom a nájomníkom
bytov v okruhu kotolne K - 2, že 17. mája spoločnosť EKO SVIP, s. r. o. začne s výkopovými prácami na Komenského ul. 1 - 9, Komenského 6, Tatranská 13, 14 a Letná 7 z dôvodu výmeny teplovodných rozvodov na ústredné kúrenie a teplej úžitkovej vody
v dĺžke okolo 500 metrov. Výmena teplovodných rozvodov bude ukončená do konca septembra 2022. Spoločnosť žiada všetkých vlastníkov a nájomníkov bytov o pochopenie a trpezlivosť počas trvania rekonštrukcie teplovodných rozvodov.

 

Spustili sa zápisy do MŠ

 

Zápis detí do materských škôl v meste Stará Ľubovňa, a to konkrétne do Materskej školy Tatranská s elokovaným pracoviskom na ulici Za vodou a Materskej školy Vsetínska s elokovaným pracoviskom na Komenského ul. sa spustil 2. mája a trvať bude do konca mesiaca, a to v čase prevádzky MŠ. K zápisu treba predložiť vyplnenú žiadosť na prijatie dieťaťa, na predprimárne vzdelávanie podpísanú obidvomi rodičmi, potvrdenú všeobecným lekárom pre deti a dorast. Žiadosti a bližšie informácie si rodičia môžu vyzdvihnúť v MŠ alebo si ich môžu stiahnuť z webových sídiel materských škôl.

Prijímanie poplatkov v dvoch pokladniach

Mestský úrad oznamuje obyvateľom mesta, že 2. až 13. mája budú na prízemí budovy mestského úradu, z dôvodu zabezpečenia výberu miestnych daní a poplatku za likvidáciu odpadu, otvorené dve pokladne. Otvorené budú aj v nestránkový deň – štvrtok.

Mesto Stará Ľubovňa bude vyplácať príspevok za ubytovanie cudzinca

 

Informácie k príspevku za ubytovanie cudzinca podľa zákona o azyle

Aktuálna novela zákona o azyle účinná od 30. marca 2022 okrem iného upravuje poskytovanie príspevku za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska. Tento príspevok budú ubytovateľom vyplácať samosprávy z prostriedkov poukázaných z ministerstva vnútra. Podrobnosti a postup pri vyplácaní príspevku upravuje nariadenie vlády účinné od 31. marca 2022.

Výška príspevku za ubytovanie sa bude vyplácať v závislosti od veku ubytovaných osôb, pričom za maloleté osoby do 15 rokov bude tento príspevok vyplácaný v polovičnej výške.  

Príspevok   sa poskytuje vo výške

 • 7 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,

 • 3,50 eura za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.

 

Kto môže získať príspevok z ministerstva vnútra?

Na príspevok za ubytovanie majú nárok osoby a subjekty, ktoré neposkytujú ubytovanie na základe živnostenského oprávnenia:

 • vlastníci  bytov a rodinných domov.

 • tzv. ubytovacie zariadenia určené na krátkodobé ubytovanie/podmienkou je, že ide o nepodnikateľské subjekty/;

 • obce a vyšie územné celky/ ak ubytovanie poskytnú bezodplatne priamo alebo prostredníctvom svojej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie/.

 

Podmienky získania príspevku za ubytovanie

Základnou podmienkou pre získanie príspevku je uzavretie zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom. Upozorňujeme, že musí ísť o osobu odídenca, teda o osobu so štatútom dočasného útočiska. Prenajímateľ po uzatvorení zmluvy s odídencom zmluvu predloží obci. Obci zároveň po skončení každého kalendárneho mesiaca predloží výkaz o počte nocí, v ktorých skutočne poskytoval odídencovi ubytovanie.

Príspevok bude oprávnenej osobe vyplácať obec - na účet v banke alebo v hotovosti. K výplate finančných prostriedkov prenajímateľovi dôjde až po tom, ako obec tieto finančné prostriedky dostane od ministerstva vnútra.

Postup:

 • do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca prenajímateľ odovzdá obci výkaz;

 • obec zosumarizuje všetky výkazy od všetkých prenajímateľov a spracuje ich do jednotného prehľadu o uplatnených príspevkoch, ktorý pošle ministerstvu vnútra do 15. dňa v kalendárnom mesiaci; 

 • ministerstvo vnútra  po verifikácii a spracovaní doručených prehľadov poukáže príslušnú sumu obci do konca kalendárneho mesiaca; 

 • obec vyplatí príspevky prenajímateľom do 5 pracovných dní od prijatia prostriedkov od ministerstva.
  Viac na: www.staralubovna.sk

 

Plagát - jarné upratovanie - web.jpg

Zoznam rozmiestnenia veľkoobjemových  kontajnerov v zástavbe rodinných domov:

 

1. Vansovej ul., 2. Vsetínska ul., oproti domu č. 2 na parkovisku, 3. Ul. Duklianskych hrdinov, 4. Jarmočná ul., bývalý bitúnok, 5. Mýtna ul., pri lávke pre peších, 6. autobusová zastávka v mestskej časti Podsadek, 7. Zamoyského ul., 8. Zámocká ul., 9. Ul. J. Kráľa, 10. Štúrova ul., 11. Tehelná a Bernolákova ul. pri OR PZ,  12. Ul. 17. novembra pri kultúrnom dome, 13. križovatka Garbiarskej a Farbiarskej ul., 14. Okružná ul. pri elektrorozvodni, 15. Jarmočná ul. oproti domu č. 35, + Hviezdoslavova ul., 16. Budovateľská ul. pri elek. rozvodni, 17. Ul. obrancov mieru, vnútroblok.

 

 

Spájame sa pre Ukrajinu

Pre potreby poskytnutia základného sociálneho poradenstva,  zabezpečenia potravín, šatstva, hygienických potrieb, pomoci pri vybavovaní hmotnej núdze, resp. riešenia iných záležitostí utečencom z Ukrajiny nachádzajúcim sa na území nášho mesta, kontaktujte terénnych sociálnych pracovníkov Mesta Stará Ľubovňa na t. č. 0902 136 539, 0902 136 536, resp. na e-maile: tsp.staralubovna@gmail.com.

Užitočné informácie týkajúce sa pomoci Ukrajincom

Stručne sme zhrnuli informácie o možnosti získať pomoc, či už od štátu, samospráv alebo mimovládnych organizácií.

DÔLEŽITÉ KONTAKTY

- Oficiálne informácie pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko nájdete v ukrajinčine a angličtine na ua.gov.sk

- Infolinka pre Ukrajincov zriadená ministerstvom vnútra pre ukrajinsky hovoriacich občanov v núdzi. Dostupné sú aj priamo z Ukrajiny. +421 513 816 111, +421 259 765 111

- Infolinka Pomoc Ukrajine: PSK ju zriadil pre otázky verejnosti a ľuďom, ktorí utekajú pred konfliktom. Funguje v čase od 8.00 do 18.00 h 051/70 81 777 Kraj poskytuje informácie aj na emaile ukrajina@psk.sk

- Liga za ľudské práva: poskytuje bezplatné právne poradenstvo žiadateľom o azyl +421 918 366 968 ukrajina@hrl.sk

- SOS Ukrajina Slovensko je ukrajinská komunita na Slovensku: +421 911 201 889 ukrajina.sk.sos@gmail.com

- Ukrajinská ambasáda na Slovensku +421 2 592 028 10

Aká je naša životná úroveň?

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Medzi vybranými mestami bude aj Stará Ľubovňa. Prieskum nadväzuje na predchádzajúce zisťovania, ktoré boli uskutočnené v domácnostiach už v rokoch 2005 až 2021. „Cieľom tohto projektu je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach domácností. Jeho realizáciou sa získava harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení v krajinách Európskej únie,“ priblížila Iveta Popovcová za ŠÚ SR. Ako dodala, informácie poslúžia nielen k analyzovaniu životnej úrovne domácností na Slovensku, ale i medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci EÚ.

OPYTOVATEĽ SA MUSÍ PREUKÁZAŤ POVERENÍM

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2022 vybraných 436 samospráv, medzi nimi aj Stará Ľubovňa, zaradených je viac ako 7000 domácností. Zisťovanie prebehne od 4. februára do 22. júla 2022. V tomto období vybrané domácnosti navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. „Domácnosť bude vopred oslovená listom, kde bude, okrem iného, uvedený aj kontakt na opytovateľa, ako aj na príslušného vedúceho pre prípadné overenie. Všetky informácie a názory, ktoré obyvatelia v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky,“ dodala I. Popovcová. Ochrana dôverných štatistických údajov je tu zaručená našimi i európskymi zákonmi. Za ochranu dôverných a osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických údajov a osobných údajov, ktoré sa pri svojej práci dozvedia. Viac info. na www.statistics. sk alebo na tel. čísle 051/7735321.

Polícia varuje

Ako nenaletieť podvodníkom
- Na takéto typy správ nereagovať, neodpovedať, nekomunikovať a hneď ich zmazať,

- ak s takouto osobou komunikujete a doteraz ste neposlali peniaze, tak takúto osobu zablokujte, prestaňte s ňou komunikovať,

- ak ste e-mail už otvorili, neklikajte na priložené odkazy,

- neposielajte peniaze

- neposkytujte svoje osobné údaje, údaje o vašom účte v banke, čísle platobnej karty ani iné informácie, ktoré by mohli byť neskôr zneužité, taktiež neumožnite páchateľom používať na vašom počítači tzv. VZDIALENÉ OVLÁDANIE PRACOVNEJ PLOCHY.

Organizujete zaujímavé kultúrne podujatie v rámci okresu Stará Ľubovňa, nahláste nám to a my budeme radi informovať našich návštevníkov, kde sa môžu kultúrne vyžiť. Napíšte nám mail alebo volajte na +421 915 903 015.

Túto informáciu vyhľadáva na našej webovej stránke veľmi veľa ľudí. Chceli by ste na tejto stránke inzerovať? Ozvite sa nám mailom alebo telefonicky na +421 915 903 015.